Portugalská filologie

Studium portugalské filologie probíhá paralelně v oblasti jazykovědné a literárněvědné se systematickým prohlubováním znalostí praktického jazyka a reálií portugalsky mluvících zemí. V oblasti jazykovědné se klade důraz na zvládnutí současného jazyka a pochopení zákonitostí vývoje a struktury jazyka, v oblasti literárněvědné se studenti seznamují s vývojem portugalské a brazilské literatury od počátků po současnost, s povahou literárního textu a jeho úlohou ve společnosti. K povinným předmětům patří dějiny Portugalska a Brazílie, které zároveň vedou k poznávání dalších reálií, jež si student vybírá v povinně volitelných předmětech podle svého uvážení – jedná se o samostatný předmět portugalské či brazilské reálie nebo o specifické předměty věnované portugalskému/brazilskému umění, filmu, hudbě, či konkrétním historickým obdobím.

Své oborové znalosti mají studenti možnost uvést do širšího kontextu nebo získat technické dovednosti navštěvováním povinně volitelných předmětů, nabízených na jiných katedrách FF UP či na jiných fakultách UP. Jedná se např. o přednášky a semináře ze světové literatury, filozofie, estetiky, historie, literární teorie a kritiky, výpočetní techniky, dokumentaristiky a překladatelství. Sekundárně pak v tomto studijním programu studenti získávají dovednosti a metody, které jsou použitelné kdekoli, např. kultivované ústní i písemné vyjadřování v portugalštině a češtině, úprava dokumentů a prezentací na PC, práce s informačními zdroji a schopnost kriticky hodnotit a konfrontovat informace, schopnost pracovat samostatně a invenčně na přidělených úkolech, disciplína v pracovním harmonogramu, zvyk diskutovat a stavět argumenty.
Součástí bakalářského studia je i jedno nebo dvousemestrální studium na některé z šesti portugalských univerzit (Lisabon, Porto, Braga, Coimbra, Évora, Faro), v rámci magisterského studia je pak možné absolvovat stipendijní pobyt na některé z brazilských univerzit (São Paulo, Florianopolis, Salvador, Fortaleza).

Absolventi jsou kvalifikovaní lusitanisté ovládající portugalský jazyk na pokročilé úrovni odpovídající stupni C2 Evropského referenčního rámce, reálie, kulturu a znalí lusofonní mentality, tj. jsou schopní uspokojit poptávku podnikatelské či veřejné sféry po kvalifikovaných prostřednících mezi českým a lusofonním prostředím a po odbornících na různé oblasti lusofonní reality.
Absolventi studijního programu portugalská filologie tak nacházejí uplatnění jako pracovníci odborných ústavů, v orgánech našeho či portugalského ministerstva zahraničí, v diplomatických službách, v administrativě EU, jako odborní redaktoři v nakladatelstvích, jako kritici, recenzenti a žurnalisté, jako překladatelé v obchodní, turistické, úřední, kulturní či umělecké sféře. Pokud studenti absolvují pedagogické minimum, mohou působit jako učitelé na všech stupních a typech škol.

V rámci portugalské sekce působí také Centrum portugalského jazyka a lusofonní kultury, které slouží nejen akademické obci, ale i veřejnosti. Centrum poskytuje informace o portugalsky mluvících zemích včetně propagačních turistických materiálů, umožňuje krátkodobé zapůjčení knih, VHS a DVD s lusofonní tematikou a pořádá kulturní akce přibližující reálie portugalsky mluvících zemí.