Informace o studijním oboru

Název studijního oboruItalská filologie
FakultaFF
Studiumjednooborové, magisterské navazující, prezenční
Délka studia (roky)2
Akademický titulMgr.
Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok15
Studium garantujedoc. Mgr. Jiří Špička, Ph.D.
jiri.spicka@upol.cz
585 633 361, 585 633 353
Katedra romanistiky FF UP
Křížkovského 10
771 80 Olomouc

Charakteristika oboru

Studium je určeno především absolventům bakalářského studia italské filologie. Uskutečňuje se paralelně v oblasti jazykovědné a literárněvědné, současně se systematicky prohlubují znalosti praktického jazyka, italských dějin a kultury. V oblasti jazykovědné se klade důraz na textovou lingvistiku v jejích nejrůznějších podobách a teoretické i praktické zvládnutí všech hlavních stylových forem psaného jazyka. Důraz je také kladen na historický vývoj a utváření italštiny jako spisovného jazyka. V oblasti literárněvědné si studenti prohlubují své znalosti o italsky psané literatuře. Studenti mají možnost v rámci studijního programu kromě povinných předmětů navštěvovat i povinně volitelné přednášky a semináře z dějin umění a historie dané jazykové oblasti, dále i kurzy didaktiky či odborné italštiny. Stranou nezůstává ani nabídka specializovaných lingvistických a literárně-teoretických přednášek opírajících se o výzkumnou činnost jednotlivých vyučujících. Svůj studijní program si posluchači individuálně a podle vlastního zájmu doplňují o předměty, které se realizují na jiných katedrách FF UP či na  jiných fakultách UP. Během studia mohou studenti vycestovat na některou z italských, polských a finských univerzit,  s nimiž Katedra romanistiky spolupracuje v rámci projektu Erasmus (Bari, Florencie, Macerata, Milán-Cattolica, Udine; Krakov, Toruň; Jyväskylä), případně na těchto univerzitách či jiných zahraničních institucích absolvovat pracovní stáž.

Vedle povinných minim v lingvistickém a literárním modulu jsou u jednooborové italštiny stanovena minima i v kulturně-historickém a odborně-praktickém modulu. Mimoto mají posluchači možnost zvolit si v rámci svého studia rovněž ekonomický modul zaměřený na manažérské rozhodování, mezinárodní obchod a veřejnou ekonomiku, u něhož minimální výše kreditů stanovena není. Program je tedy více zaměřen i na mezioborová studia. Povinně posluchač musí absolvovat minimálně jeden předmět z prakticky zaměřeného modulu (např. další románský jazyk, odborná italština aj.).

Profil a uplatnění absolventa

Cílem studia je rozvinout kompetence vedoucí ke zdokonalení dovednosti interpretovat text jako významovou strukturu, aplikovat různé historické i současné metody literární či lingvistické analýzy na konkrétní texty a k rozvinutí schopnosti odborné polemiky. Absolvent magisterského navazujícího stupně jako vysoce kvalifikovaný italianista by tedy měl, kromě dokonalé znalosti italštiny ve všech jejích podobách (C2), zvládnout základní metodiku vědeckého myšlení v oblasti jazykovědy i literární kritiky. Absolvent italské filologie může pracovat v oblasti překladu a tlumočení, literární kritiky, v odborných ústavech, knihovnách, v nakladatelstvích zaměřených na italsky psanou literaturu, ale rovněž i v dvoujazyčném prostředí české či zahraniční firmy. Absolventi magisterského studijního programu navíc nacházejí uplatnění v diplomatických službách na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky či v rámci EU. Během magisterského studia mohou zájemci o učitelské povolání absolvovat pedagogickou praxi na školách a vykonat zkoušku z didaktiky. Rovněž se předpokládá, že nadějní studenti využijí možnosti dalšího vzdělávání v doktorandském studiu.

Požadavky k přijímacím zkouškám

PC – Písemná část – Uchazeč předloží písemný projekt zamýšlené magisterské diplomové práce o rozsahu 5 normostran. Akceptovány budou pouze projekty psané v italském jazyce a opatřené základní bibliografií k tématu (nezapočítává se do zmíněného rozsahu). Práce je nutné zaslat elektronickou poštou nejpozději 1 měsíc před datem konání přijímací zkoušky na tyto adresy: jiri.spicka@remove-this.upol.cz a lenka.kovacova@upol.cz .

UC – Ústní část – Oborové otázky a diskuze nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Rozprava proběhne na základě zaslaného písemného projektu. Uchazeči přímo při pohovoru odevzdají diploma supplement svého bakalářského studia. Pokud nemají tento dokument k dispozici, mohou ho nahradit seznamem zkoušek absolvovaných v průběhu Bc. studia ověřeným studijním oddělením příslušné VŠ.

 

kalendář akcíStuduj francoužštinuStuduj italštinuStuduj portugalštinuStuduj španělštinuCIELOSpanish coursesvideoKRFStudijní oboryŽurnál onlineabsolventi.upol.czFB Romanistikacifre
Aktualizováno: 1. 2. 17, vytvořeno: 19. 10. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: