Věda a výzkum

Kolektiv italianistů katedry romanistiky se soustavně věnuje vědecké činnosti. Vzhledem ke skromným rozměrům oboru nelze jít cestou pokrytí širokých tematických skupin, proto se vyučující zaměřují na několik málo oblastí, v nichž dosahují pozoruhodných výsledků, které publikují v nejprestižnějších světových vědeckých časopisech.

Vysokého mezinárodního renomé dosáhla italianistika výzkumem humanistického díla Francesca Petrarky, zejména jeho morálních dialogů a jeho politických prací. Na poli novější literatury má italianistika významné místo v analýze prozaického a dramatického díla Luigiho Pirandella. Interpretační problémy spojené s Pirandellovou tvorbou probudily náš zájem také o filmové adaptace jeho povídek a o problémy filmové adaptace literárních děl obecně.

Kromě vysoce specializovaných vědeckých výzkumů s výstupy v zahraničních odborných publikacích, se olomoučtí italianisté aktivně účastní kulturního dění v České republice jako recenzenti, publicisté zabývající se moderní italskou prózou i poezií, překladatelé, autoři rozhlasových literárních pořadů a didaktických příruček.

Konference

Přestože olomoucká italianistika není v rámci katedry romanistiky velkým pracovištěm, podařilo se jí v posledních letech zorganizovat dvě významné mezinárodní konference. V říjnu 2005 uspořádala dosud největší vědeckou konferenci v dějinách české italianistiky, nazvanou Dalla letteratura al film (e ritorno) – Od literatury k filmu (a nazpět), zaměřenou na vztah italské literatury a filmu. Setkání se zúčastnilo čtyřicet významných odborníků z jedenácti zemí tří kontinentů. Ve svých příspěvcích účastníci reflektovali zejména problémy týkající se filmového zpracování literárních děl, ale nechyběly ani teoretické příspěvky o sémiotické povaze obou umění, o jejich způsobu vyprávění, o filmové tematice v literárních dílech, o vztahu spisovatelů ke kinematografii.

V červnu roku 2006 díky štědré pomoci italské nadace Fondazione Cassamarca uspořádala italianistika konferenci nazvanou Itinera latinitatis, jejímž cílem bylo věnovat pozornost šíření latinské, italské a románské vzdělanosti z jihu do střední Evropy. Zároveň s konferencí byla ve spolupráci s olomouckou pobočkou Zemského archivu připravena výstava středověkých a renesančních rukopisů italské provenience.

Seriózní vědecký program byl večer zakončen velkolepým italským večírkem, během něhož vystoupila benátská rocková skupina Yogurt a také proběhla Sgropin párty, během níž skupina Beton’s Group ve speciální nerezové míchačce připravovala koktejl “sgropin”.

Kolektiv olomouckých italianistů rovněž vystupuje se svými příspěvky na vědeckých konferencích v Itálii či v dalších evropských zemích (Polsko, Maďarsko, Velká Británie, Belgie, Rakousko) a přednáší na partnerských univerzitách (Řím, Milán, Udine, Macerata, Toruń). Podrobné údaje jsou uvedeny u jednotlivých akademických pracovníků.


Grantové projekty

O vysoké úrovni odborné práce olomouckých italianistů vypovídá i úspěšnost při soutěžích o grantové projekty. V posledních letech se pracovníci italianistiky stali řešiteli nebo spoluřešiteli následujících grantů:

Centrum pro studium renesančních textů

Interdisciplinární projekt OPVK financovaný Evropskou unií a MŠMT, s dobou řešení 2012-2014, jehož se účastní i členové olomoucké italianistiky. Účelem projektu je prohloubit znalosti o renezanční literatuře. V rámci projektu vzniknou komentované edice děl italských autorů Francesca Petrarky (Výstup na horu Mons Ventosus), Giovanniho Boccaccia (Griselda) a Leona Battisty Albertiho (Nebožtík).

Dílo Francesca Petrarky v dobovém literárním systému

Projekt financovaný Grantovou agenturou ČR s dobou řešení 2011-2015. Jeho úkolem je začlenit dílo Francesca Petrarky do literárního kontextu jeho doby, konkrétně v oblasti politické literatury a dialogu. V rámci projektu vznikne anglicky psaná komentovaná antologie Petrarkových politických  textů a vědecké studie o Petrarkově místě ve vývoji literárního dialogu od 13. do 16. století.

Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských divadelních scénách

Projekt financovaný Grantovou agenturou ČR s dobou řešení 2005-2007. Jeho úkolem bylo provést soupis inscenací francouzských a italských autorů od počátků existence stálých divadelních scén na Moravě do současnosti a na základě získaných archivních materiálů popsat způsob nastudování evidovaných dramatických kusů a jejich ohlas u publika a odborné veřejnosti. Projekt byl jako jeden z mála oceněn grantovou agenturou jako vynikající.

Politická témata v díle Franceska Petrarky

Projekt financovaný Grantovou agenturou ČR s dobou řešení 2006-2008. Jeho úkolem bylo sebrat a analyzovat všechny politicky relevantní pasáže v díle Francesca Petrarky a uvést je do kontextu jednak s Petrarkovým životem a jednak s dobovými události a filozofickými postoji.

Italská a lusofonní literatura na plátně

Podprogram rozvojového projektu veřejných vysokých škol Podpora a rozvoj nových přístupů k filologickému aspektu pregraduálního a celoživotního vzdělávání učitelů (hl. řešitel Doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc.)

Cílem projektu s dobou řešení 2003-2005 bylo podpořit především technickým vybavením výuku kurzů Literatura a film Italský film, Portugalský a brazilský film, zaměřených na analýzu a konfrontaci literární předlohy a jejího filmového zpracování, a vytvořit tak příznivé podmínky pro zpřístupnění italské a lusofonní kinematografie širokému publiku. Součástí projektu byla i realizace dvou týdnů italského a portugalského filmu, jejichž náplní byly vedle projekcí rovněž přednášky odborníků z oblasti filmové a literární kritiky.

Dále olomoucká italianistika získala řadu jednoročních grantů z Filozofické fakulty Univerzity Palackého:

2012 Petrarch and the Politics

2012 Ars conceptus: Vnitřní svět a prostor

2010 Dramatické dílo Luigiho Pirandella

2009 Olomoucká petrarkologie v zahraničí

2008 Překlad do italštiny a publikace básnické sbírky Václava Hraběte, Blues pro bláznivou holku

2008 Dolori e languori tra il De remediis e il Secretum petrarcheschi

2008 Italská literatura na internetu

2008 Petrarca alle corti padane

2003 Kritická studie o Petrarkově dialogu Secretum

 

Romanica olomucensia

Pracovníci olomoucké italianistiky se podílejí na vydávání vědeckého romanistického časopisu „Romanica Olomucensia“. Jako sborník tento časopis vycházel již roku 1973, v roce 2008 byl přeměněn na regulérní časopis vycházející dvakrát ročně. Časopis podrobuje došlé příspěvky přísnému recenznímu řízení a publikuje pouze texty s nesporným vědeckým přínosem.

iLiteratura

Kolektiv italianistů zajišťuje náplň italského oddílu internetového literárního serveru iliteratura (odkaz na www.iliteratura.cz). Tento server zprostředkovává české kulturní veřejnosti informace o dění ve světové literatuře. V italském oddílu jsou uveřejňovány recenze na nově publikované překlady z italské literatury, upozornění na zajímavé knihy publikované v Itálii, na udílení literárních cen. Server také nabízí profily autorů, rozbory a ukázky děl nejen ze současné italské literatury, ale i z celé její historie. Autory příspěvků jsou jak členové sekce, tak odborníci z jiných univerzit nebo nezávislí publicisté. Snažíme se do tohoto projektu zapojit i naše studenty, aby získali zkušenosti s publikační činností. V současné době má italský oddíl iLiteratury přes 300 příspěvků a je tak jedním z nejdůležitějších českých informačních zdrojů o italské literatuře.

kalendář akcíStuduj francoužštinuStuduj italštinuStuduj portugalštinuStuduj španělštinuCIELOSpanish coursesvideoKRFStudijní oboryŽurnál onlineabsolventi.upol.czFB Romanistikacifre
Aktualizováno: 26. 5. 14, vytvořeno: 21. 1. 12,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: