O katedře

Katedra románské filologie, která byla na FF UP založena již v roce 1947, zajišťuje odborné vysokoškolské studium francouzské, španělské, italské a protugalské filologie a studium odborného francouzského jazyka se zaměřením na aplikovanou ekonomii a hospodářskou praxi. Studijní obory jsou otevírány na úrovní bakalářské (Bc.) a magisterské (Mgr.), postgraduální doktorské studium (Ph.D.) se realizuje v oboru románské jazyky nebo románské literatury. Na katedře je možno absolvovat také zkoušku z francouzského, italského, španělského a portugalského jazyka pro doktorandy jiných oborů. Po úspěšném absolutoriu rigorózního řízení v příslušném filologickém oboru mohou jeho absolventi získat titul doktor filozofie (PhDr.). Katedra vydává vlastní vědecký recenzovaný časopis a její členové vyvíjí také významnou vědecko-výzkumnou činnost v oblasti románských jazyků, literatur, dějin a kultur.


Filologické studium probíhá paralelně v oblasti lingvistické a literárněvědné, u ekonomicky orientovaného studia odborné francouzštiny stojí kromě praktického jazyka v popředí zájmu především otázky práva, ekonomie, řízení podniku nebo finančních trhů. V oblasti jazykovědné se klade důraz na zvládnutí obecné lingvistické teorie ze synchronního i diachronního pohledu, na otázky fonetiky a fonologie, morfosyntaxe, lexikologie nebo vývoje jazyka. V literárněvědné oblasti se studenti seznámí jak s problémy teorie literatury, tak s vývojem příslušných národních literatur od nejstarších dob po současnost. Posluchači katedry romanistiky mají možnost navštěvovat také nejrůznější speciálně zaměřené přednášky a semináře rozšiřující jejich konkrétní filologické kompetence. Jde o další jazykovědné či literárněvědné disciplíny, ale také o předměty orientované obecnějí, např. na dějiny, umění a reálie dané jazykové oblasti, světovou literaturu, filozofii, estetiku, literární kritiku nebo třeba překladatelství a tlumočnictví.

 

kalendář akcíStuduj francoužštinuStuduj italštinuStuduj portugalštinuStuduj španělštinuCIELOSpanish coursesvideoKRFStudijní oboryŽurnál onlineabsolventi.upol.czFB Romanistikacifre
Aktualizováno: 15. 12. 12, vytvořeno: 25. 11. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: