Harmonogram akademického roku 2018/2019

pondělí 27. srpen 2018, 19:23

Harmonogram FF UP na akademický rok   2018/2019

Univerzitní harmonogram akademického roku  2018/2019

 

1.9.2018 - 31.8.2019

akademický rok

1.7.2019 - 31.8.2019

hlavní prázdniny

 

6.9.2018

mezní termín pro splnění studijních povinností za minulý rok 2017/2018

7.9.2018  15:00

mezní termín pro zadávání výsledků do IS STAG

1.9.2018-10.2.2019

 

Zimní semestr

 

17.9.-16.12.2018

výuka v zimním semestru, 13 výukových týdnů (poslední týden je zápočtový)

7.12.2018

Den otevřených dveří UP

2.1.- 8.2.2019

zimní zkouškové období

19.1.2019

Den otevřených dveří UP

11.2.-31.8.2019

 

Letní semestr

 

11.2.-12.5.2019

výuka v letním semestru, 13 výukových týdnů (poslední týden je zápočtový)

18.2.-24.2.2019

Akademický týden: probíhá výuka

13.5.-30.6.2019

letní zkouškové období

28.9.2018 a 15.5.2019

Sportovní den UP

17.5.2019

konec evidence zadaných BP a DP do IS STAG

1.7.-31.8.2019

hlavní prázdniny

5.9.2019

mezní termín pro splnění studijních povinností za rok 2018/2019

6.9.2019 15:00

mezní termín pro zadávání výsledků do IS STAG za rok 2018/2019

Přijímací řízení 2019/2020

 

11.6.2018

AS fakult jsou povinny projednat a schválit podmínky přijímacího řízení zahájeného v ak. roce 18/19

1.11.2018

sumarizace a zveřejnění požadavků k přijímacímu řízení

1.11.2018 - 28.2.2019

podání přihlášky pro všechny typy a formy Bc. a nMgr. studia oborů akreditovaných v českém jazyce (dále ČJ)

1.11.2018 – 31.3.2019

podání přihlášky pro Bc. a nMgr. studium u oborů akreditovaných v cizím jazyce (dále CJ)

1.11.2018 – 30.4.2019

podání přihlášky pro PhD. studium (česky i cizojazyčně akreditované obory)

 

přijímací zkoušky bakalářské prezenční a kombinované (jedno i dvouoborové) studium akreditované v ČJ

1)písemné a ústní:

 víkend 18. – 19. 5. 2019 (v případě většího počtu uchazečů a pro uchazeče se specifickými potřebami i 25. – 26. 5. 2019)

2)ústní jen pro obory Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad a pro obor Psychologie: 27. 5. - 31. 5. 2019

10.6.2019

přijímací zkoušky navazující magisterské jednooborové prezenční i kombinované studium akreditované v ČJ (ústní část  zkoušky z oboru Psychologie do 22. 6. 2019)

11.6.2019

přijímací zkoušky navazující magisterské dvouoborové studium prezenční i kombinované studium akreditované v ČJ

3.9.2019

mimořádný termín přijímací zkoušky pro všechny formy a typy studia

28.8.-30.8.2019

zápis do studia (imatrikulace proběhnou formálně jen podpisem imatrikulačního slibu  u zápisu)

12.9.2019

náhradní termín zápisu + obory akreditované v CJ

Univerzitní rozpis termínů zápisu předmětů do IS STAG 2018/2019

 

ZIMNÍ semestr

zápis a odzápis od

*

odzápis**

do

zápis do

 

LETNÍ semestr

zápis a odzápis

od

*

odzápis**

do

zápis do

1. roč. Bc.

8:00

4.9.

2018

21.9.

2018 24:00

23.9.

2018 24:00

 

1. roč. Bc.

14:00

17.1.

2019

15.2.

2019 24:00

17.2.

2019

24:00

2. roč. Bc.

11:00

12.7.

2018

 

2. roč. Bc.

11:00

17.1.

2019

3. roč. a vyšší Bc.

8:00

12.7.

2018

 

3. roč. a vyšší Bc.

8:00

17.1.

2019

 

 

 

 

 

 

 

1. roč. nav. Mgr.

9:00

7.9.

2018

 

1. roč. nav. Mgr. a Ph.D.

14:00

15.1.

2019

2. a vyšší roč. nav.

Mgr.

14:00

10.7.

2018

 

2. a vyšší roč. nav. Mgr

a Ph.D.

11:00

15.1.

2019

Ph.D.

9:00

7.9.

2018

12.10.2018

24:00

14.10.2018

24:00

 

Zápis předmětů pro zahraniční studenty přijíždějící na krátkodobý studijní pobyt se prodlužuje o 14 dní vzhledem k zápisovému harmonogramu studentů FF.

V ZIMNÍM semestru do 7. 10. 2018, v LETNÍM semestru do 3. 3. 2019.

*Nejpozději jeden týden před zahájením zápisu zajistí katedry vložení předmětů a rozvrhu do IS STAG (26. 6. 2018 pro zimní semestr a 8. 1. 2019 pro letní semestr). **Nejpozději do uvedeného data je možné se ze zapsaného předmětu i odepsat. Poslední dva dny zápisu jsou k dispozici pro zápis na poslední ůchvíli uvolněná místa.

Organizace státních závěrečných zkoušek 2018/2019 na FF UP

 

 

8.6.2018

vypsání termínů pro SZZk/obhajob (STAG)

 

do čtvrtka 21.6.2018, 11:00

Termín odevzdání a evidence (STAG) BP a DP*,**, ukončení zápisu k SZZk a obhajobě (STAG), kontrola studijních povinností v IS STAG (uzavření studia)

 

27.8.-31.8.2018

průběh SZZk/obhajob pro 6. ročník Bc. a 5. ročník nav. Mgr.

 

27.8.-6.9.2018

průběh SZZk/obhajob pro nižší ročníky Bc. a nav. Mgr.

 

v týdnu od 11.2.2019

promoce v zimním termínu

 

do 15.11.2018

vypsání termínů pro SZZk/obhajob (STAG)

SZZk

v lednu 2019

13.12.2018, 11:00

 

odevzdání a evidence (STAG) BP a DP**,

ukončení zápisu k SZZk a obhajobě (STAG)

kontrola studijních povinností v IS STAG (uzavření studia)

7.1.-25.1.2019

průběh SZZk/obhajob

 

v týdnu od 11.2.2019

promoce (zimní termín)

 

 

do 29.3.2019

 

vypsání termínů pro SZZk/obhajob pro (STAG)

SZZk

v květnu/

červnu 2019

21.4.2019

 

ukončení výuky v kurzech pro absolventské ročníky

do 2.5.2019, 11:00

 

odevzdání a evidence (STAG) BP a DP**, ukončení zápisu k SZZk a obhajobě (STAG), kontrola studijních povinností v IS STAG (uzavření studia)

 

20.5.-14.6.2019

 

průběh SZZk/obhajob

 

červenec 2019

promoce (letní termín)

 

 

do 7.6.2019

 

vypsání termínů pro SZZk/obhajob (STAG)

SZZk

v srpnu/

září  2019

do čtvrtka 20.6.2019, 11:00

 

Termín odevzdání a evidence (STAG) BP a DP*,**, ukončení zápisu k SZZk a obhajobě (STAG), kontrola studijních povinností v IS STAG (uzavření studia)

26.8.-30.8.2019

průběh SZZk/obhajob pro 6. ročník Bc. a 5. ročník nav. Mgr. ****

 

26.8.-5.9.2019

průběh SZZk/obhajob pro nižší ročníky Bc. a nav. Mgr.

 

únor 2020

promoce v zimním termínu

* Katedra si vybere jeden z uvedených termínů, a ten zveřejní nejpozději na začátku akademického roku v katederním harmonogramu (na nástěnce a na webu).

** Katedra může určit dřívější termín pro odevzdání BP nebo DP a ten zveřejní nejpozději na začátku akademického roku v katederním harmonogramu (na nástěnce a na webu katedry).

*** Studenti, kteří odevzdají BP nebo DP v uvedeném termínu, se vzdávají svého práva dle čl. 26 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci, na seznámení s posudky své závěrečné práce nejméně jeden týden před konáním její obhajoby. Student při odevzdání své práce v uvedeném termínu podepíše souhlas se zkrácením této lhůty (viz formulář „Souhlas se zkrácením lhůty pro seznámení studenta s posudky BP/DP“).

****Po novele zákona a SZŘ od 1. 9. 2017 platí, že studenti končí v maximální době studia (stanovené studijním programem a zvětšené o tři roky), která je daná dnem zápisu do studia.

Absolventskými ročníky jsou míněni ti studenti, kteří v daném semestru dosáhnou požadovaných kreditů pro splnění studijních povinností a jsou zapsáni k SZZk nebo obhajobě závěrečné práce.

 

Organizace CŽV 2018/2019 na FF UP

 

31.8.2018

mezní termín pro podání přihlášky do programu CŽV

13.9.2018 

zápis do programu CŽV

17.9.-16.12.2018

výuka v zimním semestru

2.1.- 8.2.2019

zimní zkouškové období

28.2.2019

mezní termín pro podání e-přihlášky pro všechny typy a formy Bc. a NMgr. ******

11.2.-12.5.2019

výuka v letním semestru

13.5.-30.6.2019

letní zkouškové období

30.6.2019******

1) mezní termín pro splnění povinností v CŽV za AR 2018/19

2) mezní termín pro podání žádosti o prominutí přijímací zkoušky

3) ukončení účasti v programu CŽV

do 12.7.2019

vyjádření k žádosti o prominutí přijímací zkoušky ******

28.8.-30.8.2019

zápis do řádného studia******

3.9.2019

mimořádný termín přijímací zkoušky

12.9.2019

náhradní termín zápisu

****** Bližší informace viz Harmonogram CŽV na http://icv.upol.cz/

 

Organizace zahraničních výjezdů 2018/2019 na FF UP (informativní termíny)

1.10.2018

zveřejnění výzvy k podávání žádostí o finanční podporu z IP pro rok 2018

24.10.2018 

uzávěrka podávání žádostí (přihlášek)

 

3.12.2018

oznámení výsledků