Francouzská filologie

Studium oboru francouzská filologie probíhá paralelně v oblasti lingvistické a literárněvědné, se systematickým prohlubováním znalostí praktického jazyka. V rámci jazykovědy se klade důraz především na zvládnutí obecné lingvistické teorie ze synchronního i diachronního pohledu, na otázky zvukové stránky jazyka, tvarosloví a větné stavby, lexikologie, neologie, teorie překladu a tlumočení, vývoje jazyka, na otázky dialektologie, etymologie i na systematické srovnávání francouzského a českého jazyka z nejrůznějších pohledů.
Studenti se také důkladně seznamují s problematikou frankofonie v širším měřítku, pozornost je věnována variantám francouzštiny užívaným mimo Francii, série speciálních kurzů je pak zaměřena přímo na postavení francouzštiny v Kanadě. V této souvislosti jsou posluchačům nabízeny předměty věnující se zvláštnostem kanadské francouzštiny, kanadské literatuře, historii, kultuře i reáliím.

Informace pro uchazeče

V literárněvědné oblasti se studenti seznámí jak s problémy obecné teorie literatury a s vývojem francouzské a frankofonní literatury od nejstarších dob po současnost, tak s praktickou analýzou a interpretací konkrétních literárních textů krásné i odborné francouzské literatury. Studenti si mohou dle svého zájmu volit výběrové literární semináře zaměřené na konkrétní frankofonní autory, současné francouzské divadlo, ženský román ve frankofonních zemích či na otázky francouzské literární kritiky a historiografie.
Kromě lingvisticky či literárně zaměřené profilace mají posluchači oboru francouzská filologie možnost navštěvovat také přednášky a semináře rozšiřující jejich konkrétní filologické i obecně humanitní kompetence nad rámec zaměření na francouzský jazyk a literaturu. Jde především o předměty orientované obecněji, např. na dějiny umění, světovou literaturu, historii románských zemí, filozofii, estetiku, literární kritiku nebo kulturologii.

Široká síť kontaktů v rámci programu Erasmus (12 univerzit ve Francii, 1 v Turecku) navíc nabízí studentům možnost strávit část studia v zahraničí. Zájemci o učitelské povolání mohou také absolvovat pedagogickou praxi na školách (zejména na francouzské sekci Slovanského gymnázia) a vykonat státní zkoušku z didaktiky francouzského jazyka. Absolventi oboru francouzská filologie se uplatní všude tam, kde je požadována výborná znalost francouzského jazyka včetně jeho lingvistického a literárněvědného teoretického zázemí a dobrá orientace ve frankofonní problematice v tom nejširším pojetí.

Absolventi pracují nejčastěji v kulturních, kulturně-vědeckých a jiných veřejných institucích, v diplomacii, ve sféře služeb a průmyslu, v nakladatelstvích, jako překladatelé a tlumočníci či poradci pro styk se zahraničím. Řada absolventů se pak věnuje pedagogické práci na všech stupních škol.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)