Portugalská filologie

Studium portugalské filologie probíhá paralelně v oblasti jazykovědné a literárněvědné se systematickým prohlubováním znalostí praktického jazyka a reálií portugalsky mluvících zemí. V oblasti jazykovědné se klade důraz na zvládnutí současného jazyka a pochopení zákonitostí vývoje a struktury jazyka, v oblasti literárněvědné se studenti seznamují s vývojem portugalské a brazilské literatury od počátků po současnost, s povahou literárního textu a jeho úlohou ve společnosti. K povinným předmětům patří dějiny Portugalska a Brazílie, které zároveň vedou k poznávání dalších reálií, jež si student vybírá v povinně volitelných předmětech podle svého uvážení – jedná se o samostatný předmět portugalské či brazilské reálie nebo o specifické předměty věnované portugalskému/brazilskému umění, filmu, hudbě, či konkrétním historickým obdobím.

Uchazečům na Katedru romanistiky

Své oborové znalosti mají studenti možnost uvést do širšího kontextu nebo získat technické dovednosti navštěvováním povinně volitelných předmětů, nabízených na jiných katedrách FF UP či na jiných fakultách UP. Jedná se např. o přednášky a semináře ze světové literatury, filozofie, estetiky, historie, literární teorie a kritiky, výpočetní techniky, dokumentaristiky a překladatelství. Sekundárně pak v tomto studijním programu studenti získávají dovednosti a metody, které jsou použitelné kdekoli, např. kultivované ústní i písemné vyjadřování v portugalštině a češtině, úprava dokumentů a prezentací na PC, práce s informačními zdroji a schopnost kriticky hodnotit a konfrontovat informace, schopnost pracovat samostatně a invenčně na přidělených úkolech, disciplína v pracovním harmonogramu, zvyk diskutovat a stavět argumenty.
Součástí bakalářského studia je i jedno nebo dvousemestrální studium na některé z šesti portugalských univerzit (Lisabon, Porto, Braga, Coimbra, Évora, Faro), v rámci magisterského studia je pak možné absolvovat stipendijní pobyt na některé z brazilských univerzit (São Paulo, Florianopolis, Salvador, Fortaleza).

Absolventi jsou kvalifikovaní lusitanisté ovládající portugalský jazyk na pokročilé úrovni odpovídající stupni C2 Evropského referenčního rámce, reálie, kulturu a znalí lusofonní mentality, tj. jsou schopní uspokojit poptávku podnikatelské či veřejné sféry po kvalifikovaných prostřednících mezi českým a lusofonním prostředím a po odbornících na různé oblasti lusofonní reality.
Absolventi studijního programu portugalská filologie tak nacházejí uplatnění jako pracovníci odborných ústavů, v orgánech našeho či portugalského ministerstva zahraničí, v diplomatických službách, v administrativě EU, jako odborní redaktoři v nakladatelstvích, jako kritici, recenzenti a žurnalisté, jako překladatelé v obchodní, turistické, úřední, kulturní či umělecké sféře. Pokud studenti absolvují pedagogické minimum, mohou působit jako učitelé na všech stupních a typech škol.

V rámci portugalské sekce působí také Centrum portugalského jazyka a lusofonní kultury, které slouží nejen akademické obci, ale i veřejnosti. Centrum poskytuje informace o portugalsky mluvících zemích včetně propagačních turistických materiálů, umožňuje krátkodobé zapůjčení knih, VHS a DVD s lusofonní tematikou a pořádá kulturní akce přibližující reálie portugalsky mluvících zemí.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)