Španělská filologie

Studium španělské filologie se uskutečňuje paralelně v oblasti jazykovědné a literárněvědné, současně se systematicky prohlubují znalosti praktického jazyka a reálií španělsky mluvícího světa. V oblasti jazykovědné se klade důraz na zvládnutí všech úrovní současného jazyka, na textovou lingvistiku v jejích nejrůznějších podobách a teoretické i praktické zvládnutí všech hlavních stylových forem psaného jazyka. Důraz je také kladen na historický vývoj a utváření španělštiny jako spisovného jazyka. V oblasti literárněvědné se studenti seznamují s vývojem španělské a latinskoamerické literatury od nejranějších počátků až po současnost.
Studenti mají možnost navštěvovat v rámci studijního programu kromě základních předmětů i volitelné přednášky a semináře z dějin umění a historie dané jazykové oblasti, z tlumočnictví a překladů. Svůj studijní program si individuálně a podle vlastního zájmu doplňují předměty, jež se realizují na jiných katedrách FF UP či na jiných fakultách UP.
Součástí studia je i semestrální studium na některé z osmi španělských univerzit, s nimiž hispaistika na katedře romanistiky v projektu Erasmus spolupracuje.

Uchazečům na Katedru romanistiky

Absolvent tříletého prezenčního bakalářského studia španělské filologie (jednooborového i dvouoborového) může pracovat v oblasti rešerší, anotací, recenzí španělsky psané literatury odborného i jiného charakteru, ve výzkumných organizacích, knihovnách, v nakladatelstvích zaměřených na španělsky psanou literaturu, v turistických centrech, případně cestovních kancelářích jako delegát či asistent v dvoujazyčném prostředí české či zahraniční firmy.
Absolvent navazujícího dvouletého magisterského stupně jako vysoce kvalifikovaný hispanista by měl, kromě dokonalé znalosti španělštiny ve všech jejích podobách (C2), zvládnout metodiku vědeckého myšlení v oblasti jazykovědy i literární kritiky. Uplatnit se může jako pracovník odborných ústavů, na ministerstvu ZV či v diplomatických službách, případně si může doplnit příslušné pedagogické a psychologické disciplíny a didaktiku oboru a působit jako pedagogický pracovník na středních či vysokých školách. Během studia mohou zájemci o učitelské povolání absolvovat pedagogickou praxi na školách a vykonat zkoušku z didaktiky. Rovněž se předpokládá, že nadějní studenti využijí možnosti dalšího vzdělávání v doktorandském studiu.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)