Španělská filologie

Studium španělské filologie se uskutečňuje paralelně v oblasti jazykovědné a literárněvědné, současně se systematicky prohlubují znalosti praktického jazyka a reálií španělsky mluvícího světa. V oblasti jazykovědné se klade důraz na zvládnutí všech úrovní současného jazyka, na textovou lingvistiku v jejích nejrůznějších podobách a teoretické i praktické zvládnutí všech hlavních stylových forem psaného jazyka. Důraz je také kladen na historický vývoj a utváření španělštiny jako spisovného jazyka. V oblasti literárněvědné se studenti seznamují s vývojem španělské a latinskoamerické literatury od nejranějších počátků až po současnost.
Studenti mají možnost navštěvovat v rámci studijního programu kromě základních předmětů i volitelné přednášky a semináře z dějin umění a historie dané jazykové oblasti, z tlumočnictví a překladů. Svůj studijní program si individuálně a podle vlastního zájmu doplňují předměty, jež se realizují na jiných katedrách FF UP či na jiných fakultách UP.
Součástí studia je i semestrální studium na některé z osmi španělských univerzit, s nimiž hispaistika na katedře romanistiky v projektu Erasmus spolupracuje.

Absolvent tříletého prezenčního bakalářského studia španělské filologie (jednooborového i dvouoborového) může pracovat v oblasti rešerší, anotací, recenzí španělsky psané literatury odborného i jiného charakteru, ve výzkumných organizacích, knihovnách, v nakladatelstvích zaměřených na španělsky psanou literaturu, v turistických centrech, případně cestovních kancelářích jako delegát či asistent v dvoujazyčném prostředí české či zahraniční firmy.
Absolvent navazujícího dvouletého magisterského stupně jako vysoce kvalifikovaný hispanista by měl, kromě dokonalé znalosti španělštiny ve všech jejích podobách (C2), zvládnout metodiku vědeckého myšlení v oblasti jazykovědy i literární kritiky. Uplatnit se může jako pracovník odborných ústavů, na ministerstvu ZV či v diplomatických službách, případně si může doplnit příslušné pedagogické a psychologické disciplíny a didaktiku oboru a působit jako pedagogický pracovník na středních či vysokých školách. Během studia mohou zájemci o učitelské povolání absolvovat pedagogickou praxi na školách a vykonat zkoušku z didaktiky. Rovněž se předpokládá, že nadějní studenti využijí možnosti dalšího vzdělávání v doktorandském studiu.