Granty

Grantové projekty

Nové studijní materiály k výuce italské syntaxe

Tento rozvojový program UP (FRUP, 2016) mě jako účel přípravu inovativní učebnice italské syntaxe, ve které jsou důmyslně spojeny teoretické i praktické otázky. Učebnice předpokládá základní, středoškolskou znalost syntaxe a postupně dospívá až ke komplikovanějším vědeckým problémům. Podrobněji o projektu: http://www.francescobianco.net/linguistica/progetti/frup2016/

Metalingvistická reflexe v prózách Amélie Nothomb

Cílem projektu Excelence FF UP z roku 2014 bylo analyzovat četné úvahy o jazyce a řeči přítomné v prózách belgické spisovatelky Amélie Nothomb. Podrobněji o projektu: http://www.francescobianco.net/linguistica/progetti/nothomb/ 

Jazyk italských emigrantů

Projekt financovaný Fondem pro podporu vědecké činnosti (FPVČ, 2014-2016) se zabývá korpusem dopisů z posledních asi 150 let, psaných italskými rodilými mluvčími, kteří emigrovali do ciziny. Cílem projektu je jazyková a kulturní analýza těchto textů a posléze jejich komentovaná edice. Podrobněji o projektu:  http://www.francescobianco.net/linguistica/progetti/emigrazione/

Centrum pro studium renesančních textů

Interdisciplinární projekt OPVK financovaný Evropskou unií a MŠMT, s dobou řešení 2012-2014, jehož se účastní i členové olomoucké italianistiky. Účelem projektu je prohloubit znalosti o renezanční literatuře. V rámci projektu vzniknou komentované edice děl italských autorů Francesca Petrarky (Výstup na horu Mons Ventosus), Giovanniho Boccaccia (Griselda) a Leona Battisty Albertiho (Nebožtík).

Dílo Francesca Petrarky v dobovém literárním systému

Projekt financovaný Grantovou agenturou ČR s dobou řešení 2011-2015. Jeho úkolem je začlenit dílo Francesca Petrarky do literárního kontextu jeho doby, konkrétně v oblasti politické literatury a dialogu. V rámci projektu vznikne anglicky psaná komentovaná antologie Petrarkových politických  textů a vědecké studie o Petrarkově místě ve vývoji literárního dialogu od 13. do 16. století.

Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských divadelních scénách

Projekt financovaný Grantovou agenturou ČR s dobou řešení 2005-2007. Jeho úkolem bylo provést soupis inscenací francouzských a italských autorů od počátků existence stálých divadelních scén na Moravě do současnosti a na základě získaných archivních materiálů popsat způsob nastudování evidovaných dramatických kusů a jejich ohlas u publika a odborné veřejnosti. Projekt byl jako jeden z mála oceněn grantovou agenturou jako vynikající.

Politická témata v díle Franceska Petrarky

Projekt financovaný Grantovou agenturou ČR s dobou řešení 2006-2008. Jeho úkolem bylo sebrat a analyzovat všechny politicky relevantní pasáže v díle Francesca Petrarky a uvést je do kontextu jednak s Petrarkovým životem a jednak s dobovými události a filozofickými postoji.

Italská a lusofonní literatura na plátně

Podprogram rozvojového projektu veřejných vysokých škol Podpora a rozvoj nových přístupů k filologickému aspektu pregraduálního a celoživotního vzdělávání učitelů (hl. řešitel Doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc.)

Cílem projektu s dobou řešení 2003-2005 bylo podpořit především technickým vybavením výuku kurzů Literatura a film Italský film, Portugalský a brazilský film, zaměřených na analýzu a konfrontaci literární předlohy a jejího filmového zpracování, a vytvořit tak příznivé podmínky pro zpřístupnění italské a lusofonní kinematografie širokému publiku. Součástí projektu byla i realizace dvou týdnů italského a portugalského filmu, jejichž náplní byly vedle projekcí rovněž přednášky odborníků z oblasti filmové a literární kritiky.

Jednoroční granty z FF UP

Dále olomoucká italianistika získala řadu jednoročních grantů z Filozofické fakulty Univerzity Palackého:

2012 Petrarch and the Politics

2012 Ars conceptus: Vnitřní svět a prostor

2010 Dramatické dílo Luigiho Pirandella

2009 Olomoucká petrarkologie v zahraničí

2008 Překlad do italštiny a publikace básnické sbírky Václava Hraběte, Blues pro bláznivou holku

2008 Dolori e languori tra il De remediis e il Secretum petrarcheschi

2008 Italská literatura na internetu

2008 Petrarca alle corti padane

2003 Kritická studie o Petrarkově dialogu Secretum