Studium italské filologie probíhá paralelně v oblasti jazykovědné a literárněvědné se systematickým zdokonalováním jazykových kompetencí a znalostí italských reálií. V oblasti jazykovědné se klade důraz na zvládnutí současného jazyka a pochopení zákonitostí vývoje a struktury jazyka s uvedením do problematiky italských dialektů. V oblasti literárněvědné se student seznamuje s vývojem italské literatury od počátků po současnost, s povahou literárního textu a jeho úlohou ve společnosti. Svoje znalosti a dovednosti z oblasti jazykovědy, literatury a italských reálií si student může dále rozvíjet návštěvou povinně volitelných předmětů věnovaných překladu, literárnímu rozboru, písemnému projevu v italském jazyce, italskému výtvarnému umění, filmu, hudbě, divadlu, konkrétním historickým obdobím.

Součástí studia je i jednosemestrální studium na některé z pěti italských, dvou polských a jedné finské univerzitě (Bari, Florencie, Macerata, Milán-Cattolica, Udine, Krakov, Toruň, Jyväskylä), s nimiž italianistika v rámci projektu Erasmus spolupracuje. Cílem studia je hluboké poznání jazyka, a to nejen jako gramatické struktury, ale i jeho úlohy v sociální praxi a v historickém, kulturním a sociálním kontextu. Kromě rozšiřování znalostní a jazykové kultury studentů si studijní obor klade za úkol je vychovávat k samostatné odborné práci, kritickému vyhledávání a vyhodnocování informací a k přesvědčivé prezentaci výsledků jejich práce.

Vzhledem k šíři záběru problematiky (studium jazyka, literatury, historie apod.) je absolvent tohoto oboru schopen se adaptovat na nejrůznější požadavky praxe. Je to nicméně především kvalifikovaný italianista ovládající italský jazyk na pokročilé úrovni odpovídající stupni C2 Evropského referenčního rámce, reálie, kulturu a znalý italské mentality, to jest je schopen uspokojit poptávku podnikatelské či veřejné sféry po kvalifikovaných prostřednících mezi českým a italským prostředím a po odbornících na různé oblasti italské reality. Sekundárně pak ve studijním programu získává dovednosti a metody, které jsou použitelné kdekoli, např. kultivované ústní i písemné vyjadřování v italštině a češtině, úprava dokumentů a prezentací na PC, práce s informačními zdroji a schopnost kriticky hodnotit a konfrontovat informace, schopnost pracovat samostatně a invenčně na přidělených úkolech, disciplína v pracovním harmonogramu, zvyk diskutovat a stavět argumenty.

Absolvent nachází uplatnění jako pracovník odborných ústavů, v orgánech našeho či italského ministerstva zahraničí, v diplomatických službách, v administrativě EU, jako odborný redaktor v nakladatelství, jako kritik, recenzent a žurnalista, jako překladatel a tlumočník v obchodní, turistické, úřední, kulturní či umělecké sféře. Pokud student absolvuje pedagogické minimum, může působit jako učitel na všech stupních a typech škol.