Granty

Grantové projekty

Grantové projekty

Pastille - European Arts and Traditions in Italian Language Learning

https://romanistika.upol.cz/fileadmin/userdata/FF/katedry/krf/pastille/logo.pngNa projektu z Klíčové aktivity KA2 programu Erasmus, řešeného v letech 2019 až 2022, spolupracuje pět univerzit z různých koutů Evropy: kromě Univerzity Palackého univerzity ve Vratislavi, Janově, Vilniusu a Soluni, projektová kancelář Pixel má sídlo ve Florencii. Úkolem projektu je vytvořit inovativní studijní materiály pro všechny úrovně studentů italštiny jako cizího jazyka. Zvláštním rysem projektu je zapojení uměleckých děl do výuky italštiny (literatura, film, výtvarné umění, hudba, design, atd.). Podrobnosti: https://www.pixel-online.net/PRJ__projects_form.php?id_prj=159&id_area=&id_ben=

Nové předměty v oblasti italské filologie

Projekt z Fondu rozvoje UP, 2020, měl za účel připravit výukové materiály pro předměty, které byly otevřeny v inovovaném bakalářském a magisterském studiu, včetně studijních opor pro nově zavedené kombinované magisterské studium. Týká se předmětů Úvod do italské literatury, Vlastnosti literárního textu, Současná italská literatura 1, Klíčová díla italské literatury, filmu a divadla, Moderní Itálie z pohledu literatury, Digitalizace v humanitních oborech 1, Digitalizace v humanitních vědách, Překladatelský seminář 1.

Nové studijní materiály k výuce italské syntaxe

Tento rozvojový program UP (FRUP, 2016) měl jako účel přípravu inovativní učebnice italské syntaxe, ve které jsou důmyslně spojeny teoretické i praktické otázky. Učebnice předpokládá základní, středoškolskou znalost syntaxe a postupně dospívá až ke komplikovanějším vědeckým problémům. Podrobněji o projektu: http://www.francescobianco.net/linguistica/progetti/frup2016/

Metalingvistická reflexe v prózách Amélie Nothomb

Cílem projektu Excelence FF UP z roku 2014 bylo analyzovat četné úvahy o jazyce a řeči přítomné v prózách belgické spisovatelky Amélie Nothomb. Podrobněji o projektu: http://www.francescobianco.net/linguistica/progetti/nothomb/ 

Jazyk italských emigrantů

Projekt financovaný Fondem pro podporu vědecké činnosti (FPVČ, 2014-2016) se zabýval korpusem dopisů z posledních asi 150 let, psaných italskými rodilými mluvčími, kteří emigrovali do ciziny. Cílem projektu byla jazyková a kulturní analýza těchto textů a posléze jejich komentovaná edice. Podrobněji o projektu:  http://www.francescobianco.net/linguistica/progetti/emigrazione/

Centrum pro studium renesančních textů

Interdisciplinární projekt OPVK financovaný Evropskou unií a MŠMT, s dobou řešení 2012-2014, jehož se účastnili i členové olomoucké italianistiky. Účelem projektu bylo prohloubit znalosti o renezanční literatuře. V rámci projektu vznikly komentované edice děl italských autorů Francesca Petrarky (Výstup na horu Mons Ventosus), Giovanniho Boccaccia (Griselda) a Leona Battisty Albertiho (Nebožtík).

Dílo Francesca Petrarky v dobovém literárním systému

Projekt financovaný Grantovou agenturou ČR s dobou řešení 2011-2015. Jeho úkolem bylo začlenit dílo Francesca Petrarky do literárního kontextu jeho doby, konkrétně v oblasti politické literatury a dialogu. V rámci projektu vznikla anglicky psaná komentovaná antologie Petrarkových politických  textů a vědecké studie o Petrarkově místě ve vývoji literárního dialogu od 13. do 16. století.

Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských divadelních scénách

Projekt financovaný Grantovou agenturou ČR s dobou řešení 2005-2007. Jeho úkolem bylo provést soupis inscenací francouzských a italských autorů od počátků existence stálých divadelních scén na Moravě do současnosti a na základě získaných archivních materiálů popsat způsob nastudování evidovaných dramatických kusů a jejich ohlas u publika a odborné veřejnosti. Projekt byl jako jeden z mála oceněn grantovou agenturou jako vynikající.

Politická témata v díle Franceska Petrarky

Projekt financovaný Grantovou agenturou ČR s dobou řešení 2006-2008. Jeho úkolem bylo sebrat a analyzovat všechny politicky relevantní pasáže v díle Francesca Petrarky a uvést je do kontextu jednak s Petrarkovým životem a jednak s dobovými události a filozofickými postoji.

Italská a lusofonní literatura na plátně

Podprogram rozvojového projektu veřejných vysokých škol Podpora a rozvoj nových přístupů k filologickému aspektu pregraduálního a celoživotního vzdělávání učitelů (hl. řešitel Doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc.)

Cílem projektu s dobou řešení 2003-2005 bylo podpořit především technickým vybavením výuku kurzů Literatura a film, Italský film, Portugalský a brazilský film, zaměřených na analýzu a konfrontaci literární předlohy a jejího filmového zpracování, a vytvořit tak příznivé podmínky pro zpřístupnění italské a lusofonní kinematografie širokému publiku. Součástí projektu byla i realizace dvou týdnů italského a portugalského filmu, jejichž náplní byly vedle projekcí rovněž přednášky odborníků z oblasti filmové a literární kritiky.Jednoroční granty z FF UP

Jednoroční granty z FF UP

Dále olomoucká italianistika získala řadu jednoročních grantů z Filozofické fakulty Univerzity Palackého:

  • 2012 Petrarch and the Politics
  • 2012 Ars conceptus: Vnitřní svět a prostor
  • 2010 Dramatické dílo Luigiho Pirandella
  • 2009 Olomoucká petrarkologie v zahraničí
  • 2008 Překlad do italštiny a publikace básnické sbírky Václava Hraběte, Blues pro bláznivou holku
  • 2008 Dolori e languori tra il De remediis e il Secretum petrarcheschi
  • 2008 Italská literatura na internetu
  • 2008 Petrarca alle corti padane
  • 2003 Kritická studie o Petrarkově dialogu Secretum

Nastavení soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.
Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.
Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.