Publikace

2019

Název publikace
Meditace
Autoři
Jan Čep
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2019
Nakladatel
CDK
Počet stran
492

Název publikace
Podoby palimpsestového psaní v díle Jeana Anouilhe
Autoři
Jiřina Matoušková
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2019
Nakladatel
Univerzita Palackého
Počet stran
294

2016

Název publikace
Emprunts néologiques et équivalents autochtones en français, en polonais et en tchèque
Autoři
Hildenbrand, Zuzana - Kacprzak, Alicja - Sablayrolles, Jean-François
Místo vydání
Limoges
Rok vydání
2016
Nakladatel
Lambert-Lucas
Anotace

Un des aspects de la mondialisation se marque dans les contacts de langues avec, en particulier, les emprunts et les équivalents autochtones – spontanés ou officiels – qui les concurrencent. Le projet international EmpNéo (Emprunts Néologiques) a pour objectif de comparer les nouveaux emprunts (surtout des anglicismes, mais pas exclusivement) du français, du polonais et du tchèque dans un certain nombre de domaines révélateurs d’évolutions sociétales. Le présent volume aborde les évolutions du monde du travail, les nouvelles conduites criminelles ou à risques, l’émergence des réseaux sociaux et les nouvelles pratiques alimentaires. On s’intéresse aussi à la réactivité des langues balançant entre les emprunts purs et simples ou plus ou moins adaptés et la création d’équivalents, faux-emprunts et allogénismes.


Název publikace
Allez-hop! Francouzština pro každého 2
Autoři
Beková, Jarmila a kol.
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2016
Nakladatel
Edika
Anotace

Pokračování populární učebnice francouzštiny. Je vhodná jak do výuky na středních školách, gymnáziích a univerzitách, tak i ve školách jazykových. Obsahuje 10 lekci, z nichž každá se věnuje určitému tématu, učí slovní zásobu, určitý gramatický jev a rozvíjí základní a praktické komunikační situace. Dále nabízí projekty, autoevaluační testy, přípravu na mezinárodní zkoušku DELF, podrobný přehled probrané gramatiky, transkripci všech poslechů, obsáhlý slovník a závěrem i návod, jak s učebnicí pracovat.


Název publikace
Francouzští přátelé Jana Čepa
Autoři
Zatloukal, Jan (ed)
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2016
Nakladatel
CDK
Anotace

Předkládaná kniha má dvě části. V úvodní obsáhlé studii editor svazku Jan Zatloukal líčí historii česko-francouzských kulturních vztahů, které byly na vrcholu v období československé první republiky. Právě tehdy se v nich začal významně angažovat svými překlady i redakční činností Jan Čep. Navázal přitom mnohé kontakty, které pak pokračovaly po roce 1948 v jeho francouzském exilu. Druhá část publikace, nazvaná Dopisy, texty, dokumenty, je věnována jednotlivým Čepovým francouzským přátelům. Obsahuje především dopisy, ale i stati, které napsal Jan Čep o svých korespondenčních partnerech, nebo naopak oni o něm. Korespondence je ve většině případů jednostranná, Čepova pozůstalost se bohužel nezachovala. Jan Zatloukal však objevil mnohé jeho dopisy ve francouzských archivech, a díky tomu můžeme dnes číst Čepovy dopisy nejvýznamnějším francouzským osobnostem katolické orientace poloviny 20. století, jakými byli Paul Claudel, Georges Bernanos, Gabriel Marcel, Emmanuel Mounier, Henri Queffélec, Julien Green aj. Výjimečná je vzájemná korespondence s Henrim Pourratem, která se naštěstí uchovala téměř kompletní. Listy jsou dojemným svědectvím o hlubokém a nezištném vztahu dvou vynikajících spisovatelů. Čepovo exilové působení dosud nebylo u nás podrobněji zmapováno, tato publikace naše znalosti podstatným způsobem rozšiřuje. 


Název publikace
Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Miscellanea
Autoři
Matoušková, Jiřina
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2016
Nakladatel
Univerzita Palackého
Anotace

Monografie Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Miscellanea je posledním svazkem pětidílného cyklu publikací mapujících francouzsky psané tisky v unikátním knihovním fondu arcibiskupské knihovny na zámku v Kroměříži. Věnuje se tematicky i žánrově různorodým titulům, které z objektivních důvodů nemohly být popsány z předešlých dílech. Přináší jednak popis a vyhodnocení zkoumaného korpusu v podobě úvodní systetické studie, jednak samotný soupis a charakteristiku pramenného materiálu.

2015

Název publikace
Les emprunts lexicaux à l'allemand en français contemporain. 2e éd. revue, corrigée et augmentée.
Autoři
Hildenbrand, Zuzana; préface de Jean-François Sablayrolles
Místo vydání
Limoges
Rok vydání
2015
Nakladatel
Lambert-Lucas
Počet stran
180
Anotace

C’est d’un pays slave, la République tchèque, que nous vient cette toute première étude des mots allemands du français. L’ouvrage met en œuvre deux corpus. Le premier reprend le lexique marqué « empr. à all. » (et rubriques similaires) du Trésor de la Langue Française informatisé (TLFi), soit 382 mots progressivement ramenés à 105 après élimination des termes scientifiques et techniques de façon à rester dans le vocabulaire général de la langue. Le second est constitué d’archives numériques de la presse écrite française – éditoriaux, actualités, reportages, chroniques, enquêtes, débats, courriers de lecteurs, etc. – accessibles sur les sites de trois périodiques : Le Figaro, Libération et Le Nouvel Observateur, intégralement sondés sur un peu plus de dix ans, un matériau discursif évalué à quelque 720 000 textes et près de 500 millions de mots. Les résultats permettent de classer les emprunts à l’allemand par ordre de fréquence, avant de tester la connaissance des emprunts de fréquence inférieure à 30 auprès de locuteurs natifs par une enquête sur questionnaire. Trois groupes d’emprunts et trois profils d’usagers s’en dégagent : mots bien connus, moyennement connus et peu connus (ou pas connus du tout) ; usagers connaissant bien, moyennement ou peu (ou pas du tout) les mots français empruntés à l’allemand. Connus des plus âgés, ignorés des plus jeunes, empruntés à des époques plus anciennes que les mots anglais et référant à des entités extra-linguistiques souvent révolues, de nombreux mots allemands du français semblent bien, du fait du renouvellement naturel des générations, promis à une disparition rapide.


Název publikace
Les femmes, le français et la francophonie. La féminisation linguistique en Belgique, en France, au Québec et en Suisse
Autoři
Pleško, Martin
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2015
Nakladatel
Univerzita Palackého

Název publikace
Soubor učebních textů a pracovních listů z odborného jazyka pro posluchače 1. ročníku oboru francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii
Autoři
Pleško, Martin
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2015
Nakladatel
Univerzita Palackého

Název publikace
Jan Čep. Kniha týdne
Autoři
Zatloukal, Jan - Komenda, Petr (eds.)
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2015
Nakladatel
CDK

2014

Název publikace
Francouzština a kreolštiny v Louisianě, Karibiku a Jižní Americe
Autoři
Kadlec, Jaromír - Holeš, Jan
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2014
Nakladatel
Univerzita Palackého

Název publikace
Allez-hop! Francouzština pro každého
Autoři
Beková, Jarmila a kol.
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2014
Nakladatel
Edika
Anotace

V ruce držíte moderní učebnici francouzštiny, která je určena opravdu pro každého. Je vhodná jak do výuky na středních školách, gymnáziích a univerzitách, tak i ve školách jazykových. Připravil ji česko-francouzský tým autorů, jenž zohlednil nejen specifika českého jazyka a potřeby českého studenta, ale i aktuální stav jazyka francouzského.

Kniha obsahuje 13 lekci, z nichž každá se věnuje určitému tématu, učí slovní zásobu, určitý gramatický jev a rozvíjí základní a praktické komunikační situace. Dále nabízí projekty,autoevaluační testy, přípravu na mezinárodní zkoušku DELF, podrobný přehled probrané gramatiky, transkripci všech poslechů, obsáhlý slovník a závěrem i návod, jak s učebnicí pracovat. Výuku osvěží také písně napsané a nazpívané autory a jejich studenty.

Součástí učebnice jsou 3 CD, která usnadní vaše učení. Na prvním naleznete namluvené úvodní dialogy, fonetiku, písně a podklady pro přípravu na zkoušku DELF; druhé obsahuje poslechová a fonetická cvičení; a třetí CD (které je k dispozici na webových stránkách nakladatelství) nabízí veškerou slovní zásobu a fráze namluvené rodilými mluvčími, kteří vám dopomohou ke skvělé výslovnosti hned od začátku. Učebnice podporuje výuku komunikačních dovedností.

Příprava k maturitě a k mezinárodní zkoušce DELF, pro gymnázia, střední a jazykové školy


Název publikace
Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Literatura s duchovní tematikou
Autoři
Voždová, Marie - Matoušková, Jiřina
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2014
Nakladatel
Univerzita Palackého
Anotace

Monografie Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži - Literatura s duchovní tematikou je výsledkem dvouročního týmového badatelského projektu realizovaného v prostorách arcibiskupské knihovny na zámku v Kroměříži. Jejím cílem je seznámit veřejnost s množinou francouzských knih z oblasti duchovní literatury, které se v této knihovně nacházejí. Přináší jednak soupis a charakteristiku pramenného materiálu, jednak jeho vyhodnocení v podobě úvodní syntetické studie. Monografie představuje poslední článek čtyřsvazkového cyklu publikací mapujících výskyt francouzských tisků v tomto unikátním knihovním fondu.


Název publikace
Vybrané kapitoly z francouzsky psané literatury v Karibiku
Autoři
Voždová, Marie a kol.
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2014
Nakladatel
Univerzita Palackého
Anotace

Publikace Vybrané kapitoly z francouzsky psané literatury v Karibiku autorského kolektivu pod vedením Marie Voždové vznikla jako studijní opora nově zaváděného předmětu "Francouzsky psaná literatura v Latinské Americe". Klade si za cíl přinést základní orientaci v rozsáhlé karibské frankofonní literární produkci. První část nabízí zevrubný pohled na frankofonní literaturu dané oblasti v kontextu společenského vývoje. Podává také výklad základních užívaných pojmů černošství, antilství a kreolství. Jednotlivé další kapitoly představují frankofonní autory z Haiti, Martiniku, Guadeloupu a Francouzské Guyany. Sestávají z medailonů, charakteristik tvorby a úryvků stěžejních textů. Vlastní texty jsou z důvodů jazykových specifik uváděny jak ve francouzském originále, tak i v českém překladu.


Název publikace
L´exil de Jan Čep. Un écrivain tchèque en France
Autoři
Zatloukal, Jan
Místo vydání
Paris
Rok vydání
2014
Nakladatel
Institut d´études slaves

Název publikace
Correspondance Henri Pourrat – Jan Čep (1932-1958). Ce n’est qu’un mot pour l’amitié...
Autoři
Zatloukal, Jan (ed.)
Místo vydání
Clermont-Ferrand
Rok vydání
2014
Nakladatel
SAHP

Název publikace
Jean Anouilh mezi divadlem a pokušením filmu
Autoři
Voždová, Marie
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2014
Nakladatel
Univerzita Palackého
Anotace

Studie přináší pohled na aktivity francouzského dramatika Jeana Anouilhe v oblasti filmu a televize od počátečních krátkých komických filmových scének až po dialogy, scénáře i režii celovečerních filmů. Představuje Anouilhovy originální filmy a také jeho filmové adaptace děl jiných autorů. V analytické části zkoumá texty původních Anouilhových divadelních her, ze kterých postupně vznikly filmové scénáře. Rozebírá také napsané a nikdy nerealizované filmové scénáře, které autor přepracoval do dramatických divadelních textů. V poslední části si všímá několika divadelních her, ve kterých se autor dotýká tématu filmové produkce, nebo které jsou přímo zasazeny do filmového prostředí. V závěru studie je přiložena Anouilhova přehledná fimografie sestavená na základě dostupných informací a pramenů.

2013

Název publikace
Panorama francouzské literatury od počátku po současnost
Autoři
Jiří Šrámek
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2013
Nakladatel
Host
Anotace

Panorama francouzské literatury obsahuje chronologický a systematicky uspořádaný přehled literárního vývoje ve Francii od počátku až po současnost. Zahrnuje všechny literární žánry, prózu, poezii i drama, nabízí portréty jednotlivých spisovatelů a seznamuje čtenáře s jejich tvorbou, popisuje významné tvůrčí impulzy, analyzuje estetické doktríny a charakterizuje příslušná období. Souběžně s uměleckou literaturou je sledován rovněž vývoj literární kritiky, historiografie a filozofického myšlení. Zvláštní kapitola se zabývá frankofonní literaturou vzniklou na územích bývalých francouzských kolonií v Africe, Americe a Asii. Ve všech oblastech literární tvorby je mimořádná pozornost věnována poslednímu čtvrtstoletí.


Název publikace
Mnohotvárnost téhož aneb Podoby francouzského umění
Autoři
Marie Voždová a kol.
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2013
Nakladatel
Univerzita Palackého
Anotace

Interdisciplinární pohled na různé aspekty francouzského umění. Jednotlivé části této kolektivní monografie se zabývají vzájemným ovlivňováním francouzského výtvarného umění, architektury, literatury a filmu.

2012

Název publikace
Vybrané kapitoly z literární reflexe multikulturní Francie
Autoři
Marie Voždová – Jiřina Matoušková
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2012
Nakladatel
Univerzita Palackého

Název publikace
Francouzština v Africe
Autoři
Jaromír Kadlec
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2012
Nakladatel
Univerzita Palackého

Název publikace
Emprunts lexicaux à l´allemand dans le français contemporain
Autoři
Zuzana Hildenbrand
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2012
Nakladatel
Univerzita Palackého

Název publikace
Ekonomie v jazyce na příkladu francouzštiny
Autoři
Jarmila Beková
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2012
Nakladatel
Univerzita Palackého
Anotace

Monografie je zabývá jazykovou ekonomií a jejími projevy v jednotlivých jazykových plánech (fonetickém, morfologickém, syntaktickém a lexikálním). Jedná se o jev, který je jednou z hybných sil v jazyce, snižuje zátěž mluvčího i posluchače (mentální, artikulační), je však v rovnováze s jazykovou redundancí, jež umožňuje zachovat srozumitelnost komunikace. V souvislosti s ekonomií se zabývá také písmem a neverbální komunikací.


Název publikace
Jazyková politika frankofonních zemí
Autoři
Kadlec, Jaromír – Holeš, Jan
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2012
Nakladatel
Univerzita Palackého

2011

Název publikace
Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Společenskovědní a jiná nauková literatura
Autoři
Marie Voždová
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2011
Nakladatel
Univerzita Palackého

Název publikace
Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Krásná literatura
Autoři
Jiřina Matoušková
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2011
Nakladatel
Univerzita Palackého

Název publikace
Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Populární dobové žánry: životy, paměti, listy a cesty
Autoři
Marie Voždová
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2011
Nakladatel
Univerzita Palackého

2009

Název publikace
Francouzský vaudeville. Geneze a proměny žánru
Autoři
Marie Voždová
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2009
Nakladatel
Univerzita Palackého

Název publikace
Milý Vladimíre…Milý maestro… Vzájemná korespondence Jana Čepa a Vladimíra Pešky (1951–1966)
Autoři
Jan Zatloukal (ed.)
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2009
Nakladatel
CDK

2007

Název publikace
Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách
Autoři
Marie Voždová – Jiří Špička
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2007
Nakladatel
Univerzita Palackého
Anotace

Tato rozsáhlá publikace vzešlá z tříletého výzkumného projektu Grantové agentury České republiky má za cíl poskytnout podklady ke studiu osudů francouzského a italského divadla na Moravě a ve Slezsku na stálých divadelních scénách. Největší část monografie tvoří soupis inscenací francouzských a italských her (výjimečně i původních prozaických textů), respektive jejich adaptací. I z důvodu absence dřívějších pramenů začíná být tento soupis systematický od konce 19. století, nechybějí však, pokud je archivy odhalily, i zprávy o starších inscenacích, připravených přirozeně německojazyčnými scénami. Právě pojetí Moravy a Slezska jako kulturně pestrého území vymezeného pouze geograficky a odmítnutí národnostní selekce (jsou registrovány i inscenace polské scény v Českém Těšíně, existující od 50. let) je cenným metodologickým východiskem tohoto projektu.

K jednotlivým inscenacím autoři připojují základní informace o premiéře a inscenátorech a rovněž uvádějí recenze, pokud se je podařilo nalézt.

Knihu doprovází dva eseje, které mají čtenáře blíže seznámit s tématy, žánry, významy francouzské, respektive italské dramatiky prezentované na Moravě a ve Slezsku a ukázat, jakým způsobem byly v našem prostředí pojímány a jaké interpretace jim dala jednotlivá historická údobí.

2006

Název publikace
Francouzština na americkém kontinentě
Autoři
Jaromír Kadlec
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2006
Nakladatel
Univerzita Palackého

2005

Název publikace
Francouzština v Evropě
Autoři
Jan Holeš – Jaromír Kadlec
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2005
Nakladatel
Univerzita Palackého

Název publikace
Francouzština v Kanadě
Autoři
Jaromír Kadlec
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2005
Nakladatel
Univerzita Palackého

2004

Název publikace
Sémiotika
Autoři
Jiří Černý – Jan Holeš
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2004
Nakladatel
Portál

2003

Název publikace
Skřípavý smích Jeana Anouilhe
Autoři
Marie Voždová
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2003
Nakladatel
Univerzita Palackého

2002

Název publikace
Francouzská sémantika
Autoři
Jan Holeš
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2002
Nakladatel
Univerzita Palackého