Italská filologie

Italská filologie se studuje na Katedře romanistiky UP od roku 1993. Od svého založení si Italské centrum, jak se nyní italská sekce katedry nazývá, získalo vysokou prestiž v celém středoevropském kontextu především svou vědeckou činností a mezinárodními kontakty. V České republice hraje důležitou roli zprostředkovatele informací o italské literatuře a kultuře.

Italskou filologii chápeme jako obor zaměřený v první řadě na studium italského jazyka a v druhé řadě na studium kultury a společnosti, která italštinu používá jako svůj komunikační nástroj.

Jsme hrdí na to, že můžeme seznamovat studenty s tak krásným jazykem, jako je italština, a s jednou z nejbohatších světových kultur, ale uvědomujeme si, že je třeba zachovat rovnováhu mezi kulturním a intelektuálním obohacením, které italština přináší, a orientací na praktické dovednosti požadované pracovním trhem.

Typy studia a jejich náplň

Bakalářský program "Italská filologie" je soustředěný zejména na osvojení si italského jazyka. Jeho největší část proto tvoří jazyková cvičení, italská gramatika a konverzace. Na katedře působí kromě vyučujících i řada italských doktorandů a italští stážisté, kteří jsou připraveni studentům pomoci dodatečnou výukou nad rámec běžných hodin. Kromě italského jazyka si studenti povinně zapisují také dvousemestrální předměty zaměřené na základy italské literatury, italské dějiny, italské reálie a jednosemestrální předmět zaměřený na vyhledávání informací a práci s odborným textem. K tomu studenti absolvují též několik úvodních předmětů společného základu katedry romanistiky a filozofické fakulty (další cizí jazyk, filozofie, teorie literatury, úvod do studia románských jazyků). Toto studium lze studovat ve variantě maior nebo minor.

Navazující magisterský program má za cíl dále prohlubovat znalosti italštiny a kultivovat ústní i písemný projev. Po pečlivém zvážení názorů studentů, absolventů a zaměstnavatelů nebudeme dále nabízet tradiční obor „Italská filologie“, nýbrž od akademického. roku 2020/21 otevřeme nový obor Italština a italská kultura. 

V tomto novém oboru bude posílen praktický základ studia: studenti se budou zdokonalovat ve spisovné italštině, poznávat její dialektální, sociolingvistické aspekty a stylistické roviny, seznámí se s vlastnostmi různých druhů odborného jazyka, získají kompetence v oblasti teorie překladu a tlumočení, na které budou navazovat praktické semináře překladu obecného, odborného a uměleckého textu stejně jako seminář konsekutivního tlumočení. V povinných předmětech bude zastoupeno rovněž studium současných trendů lingvistického výzkumu v interdisciplinárních souvislostech a základy digital humanities

Kulturně-literární předměty se budou soustřeďovat na poznání moderní Itálie (20.-21. století), jednak na její nejdůležitější literární, filmová a divadelní díla, jednak na spojení literatury s důležitými společenskými tématy (postavení žen, migrace, ekologie, organizovaný zločin, církev, konzumismus, apod.). Magisterské studium je možné studovat jako minor, maior a samostatný obor, který otevřeme rovněž v kombinované formě, umožňující studium při zaměstnání.

Pro italianisty s přesvědčivým vědeckým talentem otevíráme exkluzivní, silně mezinárodně zaměřené doktorské studium v oblasti jazyka (v rámci oboru Románské jazyky) nebo literatury (v rámci oboru Románské literatury).

Další studijní aktivity

Katedra romanistiky nabízí řadu volitelných předmětů zaměřených jak na odbornější jazykové disciplíny (především překladová cvičení, cvičení písemného projevu a zvládnutí základů  odborného jazyka), tak na rozšiřování kulturního přehledu (italský film, italská literatura, italské umění, italské divadlo, interpretaci středověkých a renesančních textů, digitální nástroje pro studium humanitních věd). Běžnou výuku obohacují mimořádné přednášky a workshopy zahraničních profesorů.

Díky četným mezinárodním kontaktům dáváme studentům možnost absolvovat část studia na zahraniční univerzitě. K dispozici je pestrá nabídka studijních destinací, v níž jsou zastoupeny velké prestižní i menší regionální univerzity od severu až k jihu včetně ostrovů: Udine, Miláno (Università Cattolica), Turín, Parma, Florencie, Siena (Università per Stranieri), Sassari, Macerata, Chieti-Pescara, Řím (La Sapienza; Roma Tre), Bari. Stále častěji studenti vyjíždějí na pracovní stáže Erasmus do italských firem nebo veřejných organizací.

Olomoucká Little Italy

Studium nespočívá jen v absolvování předmětů. Katedra nabízí studentům mnohem více a záleží na každém, jak tuto nabídku využije. Kromě dvou italských vyučujících působí na katedře obvykle 5-10  italských doktorandů, společně s nimiž vytváříme jakýsi malý italský ostrůvek v České republice, kde mají studenti každý den možnost hovořit italsky o všem, co je na Itálii zajímá. Na různých akcích spolupracujeme též s italskými firmami z Olomouce a okolí.

Ve volném čase se studenti svolávají facebookem na italské večery, setkávají se s lidmi mimo univerzitu (milovníky italské kultury, italskými studenty Erasmus a Italy usazenými v Olomouci), aby se procvičili v italštině a vyměňovali si svoje zkušenosti z Itálie. Každým rokem se koná na podzim malý festival současného italského filmu a před Vánocemi katederní večírek.

Jako jediná česká univerzita organizujeme didaktické semináře pro učitele italštiny a tematické semináře zaměřené na česko-italské vztahy, v nichž přednášejí čeští historikové, novináři i odborníci z praxe. Pořádáme významné vědecké konference a od roku 2018 také studentské konference CIFRE.

V roce 2015 jsme vytvořili mezinárodní informační stránku Nodit – Notiziario di italianistica, kterou nyní využívají stovky odborníků z celé Evropy.

Naši absolventi

Během studia se snažíme nejen naučit studenty italsky a předat jim znalosti o italské kultuře, ale dát jim také k dispozici řadu obecně žádaných dovedností, které jim umožňují uplatnit se v řadě oborů. Klademe proto na všech stupních studia důraz především na solidní zvládnutí italského jazyka a překladatelství, cit pro různé komunikační situace, schopnost vystupovat před publikem a prezentovat ústě, písemně i s pomocí multimediálních aplikací výsledky svojí práce. Snažíme se také studenty zasvětit do světa digitálních technologií a jejich významu pro jazyk, literaturu, editorství a péči o kulturní dědictví. 

Naše studium (s výjimkou nezbytné gramatiky a slovní zásoby) není založeno na memorování, ale na práci s textem, vyhledávání, analyzování informací, diskusi, vyvozování souvislostí a objevování kontextu. Ukazujeme studentům, že nic není tak jednoduché, se na první pohled zdá, a že ledacos, co se tváří jako fakt, je pouze polopravdou či interpretací. Za vynikající životní a praktickou zkušenost považujeme dlouhodobé studium v Itálii a pracovní stáž.

Naši studenti se uplatňují nejčastěji v česko-italských firmách, řada z nich žije přímo v Itálii či jinde v zahraničí. O jejich pracovním osudu často rozhodují osobní dispozice a kombinace oborů, které si zvolili. Kromě firemní sféry orientované jak výrobně, tak na služby, nacházíme naše absolventy na seznamu autorizovaných překladatelů a tlumočníků, v oblasti cestovního ruchu, v personalistice, ve školství, médiích, státní správě a diplomacii, popřípadě jako OSVČ s aktivitami zaměřenými na Itálii.