Italská filologie

Italská filologie

Italská filologie se studuje na Katedře romanistiky UP od roku 1993. Během let si pracoviště získalo vysokou prestiž především svou vědeckou činností a mezinárodními kontakty. V České republice hraje důležitou roli zprostředkovatele informací o italské literatuře a kultuře.

Italskou filologii chápeme jako obor zaměřený v první řadě na studium italského jazyka a v druhé řadě na studium kultury a společnosti, která italštinu používá jako svůj komunikační nástroj.

Jsme hrdí na to, že můžeme seznamovat studenty s tak krásným jazykem, jako je italština, a s jednou z nejbohatších světových kultur Zároveň si však uvědomujeme, že je třeba zachovat rovnováhu mezi kulturním a intelektuálním obohacením, které italština přináší, a orientací na praktické dovednosti požadované pracovním trhem.

Katedra romanistiky nabízí bakalářský program Italská filologie (maior, minor), magisterský program Italština a italská kultura (maior, minor, samostatný program, kombinované studium) a doktorský program (Románské literatury nebo Románské jazyky).

Bakalářský program Italská filologie

Program je zaměřený zejména na osvojení si italského jazyka. Jeho největší část proto tvoří jazyková cvičení, italská gramatika a konverzace. Na katedře působí kromě vyučujících i řada italských doktorandů a italští stážisté, kteří jsou připraveni studentům pomoci dodatečnou výukou nad rámec běžných hodin. Kromě italského jazyka si studenti povinně zapisují také předměty zaměřené na základy italské literatury, italské dějiny, italské reálie, na práci s odbornými zdroji. K tomu studenti absolvují též několik úvodních předmětů společného základu katedry romanistiky a filozofické fakulty (další cizí jazyk, filozofie, teorie literatury, úvod do studia románských jazyků). Toto studium lze studovat ve variantě maior nebo minor.

Navazující magisterský program Italština a italská kultura

Program má za cíl dále prohlubovat znalosti italštiny a kultivovat ústní i písemný projev. V tomto novém oboru je posílen praktický základ studia: studenti se zdokonalují ve spisovné italštině, poznávají její dialektální, sociolingvistické aspekty a stylistické roviny, seznamují se s vlastnostmi různých druhů odborného jazyka, získají kompetence v oblasti teorie překladu a tlumočení, na které navazují praktické semináře překladu obecného, odborného a uměleckého textu stejně jako seminář konsekutivního tlumočení. V povinných předmětech je zastoupeno rovněž studium současných trendů lingvistického výzkumu v interdisciplinárních souvislostech a základy digital humanities

Kulturně-literární předměty se soustřeďují na poznání moderní Itálie (20.-21. století), jednak na její nejdůležitější literární, filmová a divadelní díla, jednak na spojení literatury s důležitými společenskými tématy (postavení žen, migrace, ekologie, organizovaný zločin, církev, konzumismus, apod.). Magisterské studium je možné studovat jako minor, maior a samostatný obor, který je otevírán též v kombinované formě, umožňující studium při zaměstnání.

Doktorské studium

Pro italianisty s přesvědčivým vědeckým talentem otevíráme každým rokem v prezenční a kombinované formě exkluzivní, silně mezinárodně zaměřené doktorské studium v oblasti italského jazyka (v rámci oboru Románské jazyky) nebo italské literatury (v rámci oboru Románské literatury).

Další studijní aktivity

Katedra romanistiky nabízí řadu volitelných předmětů zaměřených jak na odbornější jazykové disciplíny (především překladová cvičení, cvičení písemného projevu a zvládnutí základů  odborného jazyka), tak na rozšiřování kulturního přehledu (italský film, italská literatura, italské umění, italské divadlo, interpretace středověkých a renesančních textů, digitální nástroje pro studium humanitních věd). Běžnou výuku obohacují mimořádné přednášky a workshopy zahraničních profesorů.

Díky četným mezinárodním kontaktům dáváme studentům možnost absolvovat část studia na zahraniční univerzitě. K dispozici je pestrá nabídka studijních destinací, v níž jsou zastoupeny velké prestižní i menší regionální univerzity od severu až k jihu včetně ostrovů: Udine, Miláno (Università Cattolica), Turín, Parma, Bologna, Florencie, Siena (Università per Stranieri), Sassari, Macerata, Chieti-Pescara, Řím (La Sapienza; Roma Tre), Neapol (Università Suor Orsola Benincasa), Bari. Stále častěji studenti vyjíždějí na pracovní stáže Erasmus do italských firem nebo veřejných organizací.

Olomoucká Little Italy

Studium nespočívá jen v absolvování předmětů. Katedra nabízí studentům mnohem více a záleží na každém, jak tuto nabídku využije. Kromě dvou italských vyučujících působí na katedře i další italští rodilí mluvčí, např. doktorandi nebo mladí vědci na začátku kariéry, kteří k nám v rámci různých projektů přicházejí rozvíjet svůj potenciál. Společně s nimi vytváříme jakýsi malý italský ostrůvek, na němž mají studenti každý den možnost hovořit italsky o všem, co je na italštině nebo Itálii zajímá. Na různých akcích spolupracujeme též s italskými firmami z Olomouce a okolí.

Ve volném čase se studenti svolávají na italské večery, setkávají se s lidmi mimo univerzitu (milovníky italské kultury, italskými studenty Erasmus a Italy usazenými v Olomouci), aby se procvičili v italštině a vyměňovali si svoje zkušenosti z Itálie. Každým rokem se koná na podzim malý festival současného italského filmu a před Vánocemi katederní večírek.

Jako jediná česká univerzita organizujeme didaktické semináře pro učitele italštiny. Kromě toho  nabízíme kurzy didaktiky italštiny a možnost získat Učitelskou způsobilost pro výuku italštiny (Studium pedagogiky k získání kvalifikace učitele 2. stupně ZŠ a SŠ). Organizujeme tematické semináře zaměřené na italskou literaturu, kulturu a česko-italské vztahy, v nichž přednášejí vysokoškolští učitelé, novináři i odborníci z praxe. Pořádáme významné vědecké konference a od roku 2018 také studentské konference CIFRE. V roce 2019-2022 jsme v konsorciu pěti evropských univerzit budovali projekt Pastille, jehož cílem bylo vytvoření on-line učebních materiálů pro výuku italštiny.

Naši absolventi

Během studia se snažíme nejen naučit studenty italsky a předat jim znalosti o italské kultuře, ale dát jim také k dispozici řadu obecně žádaných dovedností, které jim umožňují uplatnit se v řadě oborů. Klademe proto na všech stupních studia důraz především na solidní zvládnutí italského jazyka a překladatelství, cit pro různé komunikační situace, schopnost vystupovat před publikem a prezentovat ústně, písemně i s pomocí multimediálních aplikací výsledky svojí práce. Snažíme se také studenty zasvětit do světa digitálních technologií a jejich významu pro jazyk, literaturu, editorství a péči o kulturní dědictví. 

Naše studium (s výjimkou nezbytné gramatiky a slovní zásoby) není založeno na memorování, ale na práci s textem, vyhledávání, analyzování informací, diskusi, vyvozování souvislostí a objevování kontextu. Ukazujeme studentům, že nic není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá, a že ledacos, co se tváří jako fakt, je pouze polopravdou či interpretací. Za vynikající životní a praktickou zkušenost považujeme dlouhodobé studium v Itálii a pracovní stáž.

Naši studenti se uplatňují nejčastěji v česko-italských firmách, řada z nich žije přímo v Itálii či jinde v zahraničí. O jejich pracovním osudu často rozhodují osobní dispozice a kombinace oborů, které si zvolili. Kromě firemní sféry orientované jak výrobně, tak na služby, nacházíme naše absolventy na seznamu autorizovaných překladatelů a tlumočníků, v oblasti cestovního ruchu, v personalistice, ve školství, médiích, státní správě a diplomacii, popřípadě jako OSVČ s aktivitami zaměřenými na Itálii.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)