Italská filologie

Italská filologie se studuje na Katedře romanistiky UP od roku 1993. Od svého založení si Italské centrum, jak se nyní italská sekce katedry nazývá, získalo vysokou prestiž v celém středoevropském kontextu především svou vědeckou činností a mezinárodními kontakty. V České republice hraje důležitou roli zprostředkovatele informací o italské literatuře a kultuře.

Italskou filologii chápeme jako obor zaměřený v první řadě na studium italského jazyka a v druhé řadě na studium kultury a společnosti, která italštinu používá jako svůj komunikační nástroj.

Jsme hrdí na to, že můžeme seznamovat studenty s tak krásným jazykem, jako je italština, a s jednou z nejbohatších světových kultur, ale uvědomujeme si, že je třeba zachovat rovnováhu mezi kulturním a intelektuálním obohacením, které italština přináší, a orientací na praktické dovednosti požadované pracovním trhem.

Typy studia a jejich náplň

Bakalářské studium je soustředěné zejména na osvojení si italského jazyka. Jeho největší část proto tvoří jazyková cvičení, italská gramatika a konverzace. Na katedře působí kromě vyučujících i řada italských doktorandů a italští stážisté, kteří jsou připraveni studentům pomoci dodatečnou výukou nad rámec běžných hodin. Kromě italského jazyka si studenti povinně zapisují také dvousemestrální předměty zaměřené na základy italské literatury, italské dějiny, italské reálie a jednosemestrální předmět zaměřený na vyhledávání informací a práci s odborným textem. K tomu studenti absolvují též několik úvodních předmětů společného základu katedry romanistiky a filozofické fakulty.

Magisterské studium má za cíl dále prohlubovat znalosti italštiny a kultivovat ústní i písemný projev. Ke studiu jazyka se přidávají odbornější předměty, které studentům umožňují vidět jazyk ve všech společenských a kulturních souvislostech (italské dialekty, historický vývoj italštiny, rozbor vybraných děl italské literatury, divadla a filmu).

Bakalářské studium lze studovat ve variantě minor či maior (k italštině si uchazeč musí zvolit další obor z nabídky UP), navazující magisterské studium pak v samostatné variantě (student je zapsán pouze na obor italská filologie). Po přestávce bude od roku 2020/21 znovu otevřeno v inovované podobě magisterské studium italštiny kombinovatelné s ostatními studijními programy (maior, minor). 

Pro italianisty s přesvědčivým vědeckým talentem otevíráme exkluzivní, silně mezinárodně zaměřené doktorské studium v oblasti jazyka (v rámci oboru Románské jazyky) nebo literatury (v rámci oboru Románské literatury).

Další studijní aktivity

Katedra romanistiky nabízí řadu volitelných předmětů zaměřených jak na odbornější jazykové disciplíny (především překladová cvičení, cvičení písemného projevu a zvládnutí základů  odborného jazyka), tak na rozšiřování kulturního přehledu (italský film, italská literatura, italské umění, italské divadlo). Běžnou výuku obohacují mimořádné přednášky a workshopy zahraničních profesorů.

Díky četným mezinárodním kontaktům dáváme studentům možnost absolvovat část studia na zahraniční univerzitě. K dispozici je pestrá nabídka studijních destinací, v níž jsou zastoupeny velké prestižní i menší regionální univerzity od severu až k jihu včetně ostrovů: Udine, Miláno (Università Cattolica), Turín, Parma, Florencie, Siena (Università per Stranieri), Sassari, Macerata, Chieti-Pescara, Řím (La Sapienza; Roma Tre), Bari. Stále častěji studenti vyjíždějí na pracovní stáže Erasmus do italských firem nebo veřejných organizací.

Olomoucká Little Italy

Studium nespočívá jen v absolvování předmětů. Katedra nabízí studentům mnohem více a záleží na každém, jak tuto nabídku využije. Kromě dvou italských vyučujících působí na katedře současně alespoň 5 italských doktorandů, společně s nimiž vytváříme jakýsi malý italský ostrůvek v České republice, kde mají studenti každý den možnost hovořit italsky o všem, co je na Itálii zajímá.

Ve volném čase se studenti svolávají facebookem na italské večery, setkávají se s lidmi mimo univerzitu (milovníky italské kultury, italskými studenty Erasmus a Italy usazenými v Olomouci), aby se procvičili v italštině a vyměňovali si svoje zkušenosti z Itálie. Každoroční předvánoční katederní večírek je samozřejmostí.

Jako jediná česká univerzita organizujeme didaktické semináře pro učitele italštiny a tematické semináře zaměřené na česko-italské vztahy, v nichž přednášejí čeští historikové, novináři i odborníci z praxe. Pořádáme významné vědecké konference a od roku 2018 také studentské konference.

V roce 2015 jsme vytvořili mezinárodní informační stránku Nodit – Notiziario di italianistica, kterou nyní využívají stovky odborníků z celé Evropy.

Naši absolventi

Během studia se snažíme nejen naučit studenty italsky a předat jim znalosti o italské kultuře, ale dát jim také k dispozici řadu obecně žádaných dovedností, které jim umožňují uplatnit se v řadě oborů. Klademe proto na všech stupních studia důraz především na solidní zvládnutí italského jazyka a překladatelství, cit pro různé komunikační situace, schopnost vystupovat před publikem a prezentovat ústě, písemně i s pomocí multimediálních aplikací výsledky svojí práce. Naše studium (s výjimkou nezbytné gramatiky a slovní zásoby) není založeno na memorování, ale na práci s textem, vyhledávání, analyzování informací, diskusi, vyvozování souvislostí a objevování kontextu. Ukazujeme studentům, že nic není tak jednoduché, se na první pohled zdá, a že ledacos, co se tváří jako fakt, je pouze polopravdou či interpretací. Za vynikající životní a praktickou zkušenost považujeme dlouhodobé studium v Itálii a pracovní stáž.

Naši studenti se uplatňují nejčastěji v česko-italských firmách, řada z nich žije přímo v Itálii či jinde v zahraničí. O jejich pracovním osudu často rozhodují osobní dispozice a kombinace oborů, které si zvolili. Kromě firemní sféry orientované jak výrobně, tak na služby, nacházíme naše absolventy na seznamu autorizovaných překladatelů a tlumočníků, v oblasti cestovního ruchu, v personalistice, ve školství, médiích, státní správě a diplomacii, popřípadě jako OSVČ s aktivitami zaměřenými na Itálii.