Publications

2016

Title

Emprunts néologiques et équivalents autochtones en français, en polonais et en tchèque

Author

Hildenbrand, Zuzana - Kacprzak, Alicja - Sablayrolles, Jean-François

Place

Limoges

Year

2016

Publisher

Lambert-Lucas

Annotation

Un des aspects de la mondialisation se marque dans les contacts de langues avec, en particulier, les emprunts et les équivalents autochtones – spontanés ou officiels – qui les concurrencent. Le projet international EmpNéo (Emprunts Néologiques) a pour objectif de comparer les nouveaux emprunts (surtout des anglicismes, mais pas exclusivement) du français, du polonais et du tchèque dans un certain nombre de domaines révélateurs d’évolutions sociétales. Le présent volume aborde les évolutions du monde du travail, les nouvelles conduites criminelles ou à risques, l’émergence des réseaux sociaux et les nouvelles pratiques alimentaires. On s’intéresse aussi à la réactivité des langues balançant entre les emprunts purs et simples ou plus ou moins adaptés et la création d’équivalents, faux-emprunts et allogénismes.


Title

Allez-hop! Francouzština pro každého 2

Author

Beková, Jarmila a kol.

Place

Brno

Year

2016

Publisher

Edika

Annotation

Pokračování populární učebnice francouzštiny. Je vhodná jak do výuky na středních školách, gymnáziích a univerzitách, tak i ve školách jazykových. Obsahuje 10 lekci, z nichž každá se věnuje určitému tématu, učí slovní zásobu, určitý gramatický jev a rozvíjí základní a praktické komunikační situace. Dále nabízí projekty, autoevaluační testy, přípravu na mezinárodní zkoušku DELF, podrobný přehled probrané gramatiky, transkripci všech poslechů, obsáhlý slovník a závěrem i návod, jak s učebnicí pracovat.


Title

Francouzští přátelé Jana Čepa

Author

Zatloukal, Jan (ed)

Place

Brno

Year

2016

Publisher

CDK

Annotation

Předkládaná kniha má dvě části. V úvodní obsáhlé studii editor svazku Jan Zatloukal líčí historii česko-francouzských kulturních vztahů, které byly na vrcholu v období československé první republiky. Právě tehdy se v nich začal významně angažovat svými překlady i redakční činností Jan Čep. Navázal přitom mnohé kontakty, které pak pokračovaly po roce 1948 v jeho francouzském exilu. Druhá část publikace, nazvaná Dopisy, texty, dokumenty, je věnována jednotlivým Čepovým francouzským přátelům. Obsahuje především dopisy, ale i stati, které napsal Jan Čep o svých korespondenčních partnerech, nebo naopak oni o něm. Korespondence je ve většině případů jednostranná, Čepova pozůstalost se bohužel nezachovala. Jan Zatloukal však objevil mnohé jeho dopisy ve francouzských archivech, a díky tomu můžeme dnes číst Čepovy dopisy nejvýznamnějším francouzským osobnostem katolické orientace poloviny 20. století, jakými byli Paul Claudel, Georges Bernanos, Gabriel Marcel, Emmanuel Mounier, Henri Queffélec, Julien Green aj. Výjimečná je vzájemná korespondence s Henrim Pourratem, která se naštěstí uchovala téměř kompletní. Listy jsou dojemným svědectvím o hlubokém a nezištném vztahu dvou vynikajících spisovatelů. Čepovo exilové působení dosud nebylo u nás podrobněji zmapováno, tato publikace naše znalosti podstatným způsobem rozšiřuje. 


Title

Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Miscellanea

Author

Matoušková, Jiřina

Place

Olomouc

Year

2016

Publisher

Univerzita Palackého

Annotation

Monografie Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Miscellanea je posledním svazkem pětidílného cyklu publikací mapujících francouzsky psané tisky v unikátním knihovním fondu arcibiskupské knihovny na zámku v Kroměříži. Věnuje se tematicky i žánrově různorodým titulům, které z objektivních důvodů nemohly být popsány z předešlých dílech. Přináší jednak popis a vyhodnocení zkoumaného korpusu v podobě úvodní systetické studie, jednak samotný soupis a charakteristiku pramenného materiálu.

2015

Title

Les emprunts lexicaux à l'allemand en français contemporain. 2e éd. revue, corrigée et augmentée.

Author

Hildenbrand, Zuzana; préface de Jean-François Sablayrolles

Place

Limoges

Year

2015

Publisher

Lambert-Lucas

Pages

180

Annotation

C’est d’un pays slave, la République tchèque, que nous vient cette toute première étude des mots allemands du français. L’ouvrage met en œuvre deux corpus. Le premier reprend le lexique marqué « empr. à all. » (et rubriques similaires) du Trésor de la Langue Française informatisé (TLFi), soit 382 mots progressivement ramenés à 105 après élimination des termes scientifiques et techniques de façon à rester dans le vocabulaire général de la langue. Le second est constitué d’archives numériques de la presse écrite française – éditoriaux, actualités, reportages, chroniques, enquêtes, débats, courriers de lecteurs, etc. – accessibles sur les sites de trois périodiques : Le Figaro, Libération et Le Nouvel Observateur, intégralement sondés sur un peu plus de dix ans, un matériau discursif évalué à quelque 720 000 textes et près de 500 millions de mots. Les résultats permettent de classer les emprunts à l’allemand par ordre de fréquence, avant de tester la connaissance des emprunts de fréquence inférieure à 30 auprès de locuteurs natifs par une enquête sur questionnaire. Trois groupes d’emprunts et trois profils d’usagers s’en dégagent : mots bien connus, moyennement connus et peu connus (ou pas connus du tout) ; usagers connaissant bien, moyennement ou peu (ou pas du tout) les mots français empruntés à l’allemand. Connus des plus âgés, ignorés des plus jeunes, empruntés à des époques plus anciennes que les mots anglais et référant à des entités extra-linguistiques souvent révolues, de nombreux mots allemands du français semblent bien, du fait du renouvellement naturel des générations, promis à une disparition rapide.


Title

Les femmes, le français et la francophonie. La féminisation linguistique en Belgique, en France, au Québec et en Suisse

Author

Pleško, Martin

Place

Olomouc

Year

2015

Publisher

Univerzita Palackého


Title

Soubor učebních textů a pracovních listů z odborného jazyka pro posluchače 1. ročníku oboru francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii

Author

Pleško, Martin

Place

Olomouc

Year

2015

Publisher

Univerzita Palackého


Title

Jan Čep. Kniha týdne

Author

Zatloukal, Jan - Komenda, Petr (eds.)

Place

Brno

Year

2015

Publisher

CDK

2014

Title

Francouzština a kreolštiny v Louisianě, Karibiku a Jižní Americe

Author

Kadlec, Jaromír - Holeš, Jan

Place

Olomouc

Year

2014

Publisher

Univerzita Palackého


Title

Allez-hop! Francouzština pro každého

Author

Beková, Jarmila a kol.

Place

Brno

Year

2014

Publisher

Edika

Annotation

V ruce držíte moderní učebnici francouzštiny, která je určena opravdu pro každého. Je vhodná jak do výuky na středních školách, gymnáziích a univerzitách, tak i ve školách jazykových. Připravil ji česko-francouzský tým autorů, jenž zohlednil nejen specifika českého jazyka a potřeby českého studenta, ale i aktuální stav jazyka francouzského.

Kniha obsahuje 13 lekci, z nichž každá se věnuje určitému tématu, učí slovní zásobu, určitý gramatický jev a rozvíjí základní a praktické komunikační situace. Dále nabízí projekty,autoevaluační testy, přípravu na mezinárodní zkoušku DELF, podrobný přehled probrané gramatiky, transkripci všech poslechů, obsáhlý slovník a závěrem i návod, jak s učebnicí pracovat. Výuku osvěží také písně napsané a nazpívané autory a jejich studenty.

Součástí učebnice jsou 3 CD, která usnadní vaše učení. Na prvním naleznete namluvené úvodní dialogy, fonetiku, písně a podklady pro přípravu na zkoušku DELF; druhé obsahuje poslechová a fonetická cvičení; a třetí CD (které je k dispozici na webových stránkách nakladatelství) nabízí veškerou slovní zásobu a fráze namluvené rodilými mluvčími, kteří vám dopomohou ke skvělé výslovnosti hned od začátku. Učebnice podporuje výuku komunikačních dovedností.

Příprava k maturitě a k mezinárodní zkoušce DELF, pro gymnázia, střední a jazykové školy


Title

Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Literatura s duchovní tematikou

Author

Voždová, Marie - Matoušková, Jiřina

Place

Olomouc

Year

2014

Publisher

Univerzita Palackého

Annotation

Monografie Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži - Literatura s duchovní tematikou je výsledkem dvouročního týmového badatelského projektu realizovaného v prostorách arcibiskupské knihovny na zámku v Kroměříži. Jejím cílem je seznámit veřejnost s množinou francouzských knih z oblasti duchovní literatury, které se v této knihovně nacházejí. Přináší jednak soupis a charakteristiku pramenného materiálu, jednak jeho vyhodnocení v podobě úvodní syntetické studie. Monografie představuje poslední článek čtyřsvazkového cyklu publikací mapujících výskyt francouzských tisků v tomto unikátním knihovním fondu.


Title

Vybrané kapitoly z francouzsky psané literatury v Karibiku

Author

Voždová, Marie a kol.

Place

Olomouc

Year

2014

Publisher

Univerzita Palackého

Annotation

Publikace Vybrané kapitoly z francouzsky psané literatury v Karibiku autorského kolektivu pod vedením Marie Voždové vznikla jako studijní opora nově zaváděného předmětu "Francouzsky psaná literatura v Latinské Americe". Klade si za cíl přinést základní orientaci v rozsáhlé karibské frankofonní literární produkci. První část nabízí zevrubný pohled na frankofonní literaturu dané oblasti v kontextu společenského vývoje. Podává také výklad základních užívaných pojmů černošství, antilství a kreolství. Jednotlivé další kapitoly představují frankofonní autory z Haiti, Martiniku, Guadeloupu a Francouzské Guyany. Sestávají z medailonů, charakteristik tvorby a úryvků stěžejních textů. Vlastní texty jsou z důvodů jazykových specifik uváděny jak ve francouzském originále, tak i v českém překladu.


Title

L´exil de Jan Čep. Un écrivain tchèque en France

Author

Zatloukal, Jan

Place

Paris

Year

2014

Publisher

Institut d´études slaves


Title

Correspondance Henri Pourrat – Jan Čep (1932-1958). Ce n’est qu’un mot pour l’amitié...

Author

Zatloukal, Jan (ed.)

Place

Clermont-Ferrand

Year

2014

Publisher

SAHP


Title

Jean Anouilh mezi divadlem a pokušením filmu

Author

Voždová, Marie

Place

Olomouc

Year

2014

Publisher

Univerzita Palackého

Annotation

Studie přináší pohled na aktivity francouzského dramatika Jeana Anouilhe v oblasti filmu a televize od počátečních krátkých komických filmových scének až po dialogy, scénáře i režii celovečerních filmů. Představuje Anouilhovy originální filmy a také jeho filmové adaptace děl jiných autorů. V analytické části zkoumá texty původních Anouilhových divadelních her, ze kterých postupně vznikly filmové scénáře. Rozebírá také napsané a nikdy nerealizované filmové scénáře, které autor přepracoval do dramatických divadelních textů. V poslední části si všímá několika divadelních her, ve kterých se autor dotýká tématu filmové produkce, nebo které jsou přímo zasazeny do filmového prostředí. V závěru studie je přiložena Anouilhova přehledná fimografie sestavená na základě dostupných informací a pramenů.

2013

Title

Panorama francouzské literatury od počátku po současnost

Author

Jiří Šrámek

Place

Brno

Year

2013

Publisher

Host

Annotation

Panorama francouzské literatury obsahuje chronologický a systematicky uspořádaný přehled literárního vývoje ve Francii od počátku až po současnost. Zahrnuje všechny literární žánry, prózu, poezii i drama, nabízí portréty jednotlivých spisovatelů a seznamuje čtenáře s jejich tvorbou, popisuje významné tvůrčí impulzy, analyzuje estetické doktríny a charakterizuje příslušná období. Souběžně s uměleckou literaturou je sledován rovněž vývoj literární kritiky, historiografie a filozofického myšlení. Zvláštní kapitola se zabývá frankofonní literaturou vzniklou na územích bývalých francouzských kolonií v Africe, Americe a Asii. Ve všech oblastech literární tvorby je mimořádná pozornost věnována poslednímu čtvrtstoletí.


Title

Mnohotvárnost téhož aneb Podoby francouzského umění

Author

Marie Voždová a kol.

Place

Olomouc

Year

2013

Publisher

Univerzita Palackého

Annotation

Interdisciplinární pohled na různé aspekty francouzského umění. Jednotlivé části této kolektivní monografie se zabývají vzájemným ovlivňováním francouzského výtvarného umění, architektury, literatury a filmu.

2012

Title

Vybrané kapitoly z literární reflexe multikulturní Francie

Author

Marie Voždová – Jiřina Matoušková

Place

Olomouc

Year

2012

Publisher

Univerzita Palackého


Title

Francouzština v Africe

Author

Jaromír Kadlec

Place

Olomouc

Year

2012

Publisher

Univerzita Palackého


Title

Emprunts lexicaux à l´allemand dans le français contemporain

Author

Zuzana Hildenbrand

Place

Olomouc

Year

2012

Publisher

Univerzita Palackého


Title

Ekonomie v jazyce na příkladu francouzštiny

Author

Jarmila Beková

Place

Olomouc

Year

2012

Publisher

Univerzita Palackého

Annotation

Monografie je zabývá jazykovou ekonomií a jejími projevy v jednotlivých jazykových plánech (fonetickém, morfologickém, syntaktickém a lexikálním). Jedná se o jev, který je jednou z hybných sil v jazyce, snižuje zátěž mluvčího i posluchače (mentální, artikulační), je však v rovnováze s jazykovou redundancí, jež umožňuje zachovat srozumitelnost komunikace. V souvislosti s ekonomií se zabývá také písmem a neverbální komunikací.


Title

Jazyková politika frankofonních zemí

Author

Kadlec, Jaromír – Holeš, Jan

Place

Olomouc

Year

2012

Publisher

Univerzita Palackého

2011

Title

Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Společenskovědní a jiná nauková literatura

Author

Marie Voždová

Place

Olomouc

Year

2011

Publisher

Univerzita Palackého


Title

Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Krásná literatura

Author

Jiřina Matoušková

Place

Olomouc

Year

2011

Publisher

Univerzita Palackého


Title

Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Populární dobové žánry: životy, paměti, listy a cesty

Author

Marie Voždová

Place

Olomouc

Year

2011

Publisher

Univerzita Palackého

2009

Title

Francouzský vaudeville. Geneze a proměny žánru

Author

Marie Voždová

Place

Olomouc

Year

2009

Publisher

Univerzita Palackého


Title

Milý Vladimíre…Milý maestro… Vzájemná korespondence Jana Čepa a Vladimíra Pešky (1951–1966)

Author

Jan Zatloukal (ed.)

Place

Brno

Year

2009

Publisher

CDK

2007

Title

Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách

Author

Marie Voždová – Jiří Špička

Place

Olomouc

Year

2007

Publisher

Univerzita Palackého

Annotation

Tato rozsáhlá publikace vzešlá z tříletého výzkumného projektu Grantové agentury České republiky má za cíl poskytnout podklady ke studiu osudů francouzského a italského divadla na Moravě a ve Slezsku na stálých divadelních scénách. Největší část monografie tvoří soupis inscenací francouzských a italských her (výjimečně i původních prozaických textů), respektive jejich adaptací. I z důvodu absence dřívějších pramenů začíná být tento soupis systematický od konce 19. století, nechybějí však, pokud je archivy odhalily, i zprávy o starších inscenacích, připravených přirozeně německojazyčnými scénami. Právě pojetí Moravy a Slezska jako kulturně pestrého území vymezeného pouze geograficky a odmítnutí národnostní selekce (jsou registrovány i inscenace polské scény v Českém Těšíně, existující od 50. let) je cenným metodologickým východiskem tohoto projektu.

K jednotlivým inscenacím autoři připojují základní informace o premiéře a inscenátorech a rovněž uvádějí recenze, pokud se je podařilo nalézt.

Knihu doprovází dva eseje, které mají čtenáře blíže seznámit s tématy, žánry, významy francouzské, respektive italské dramatiky prezentované na Moravě a ve Slezsku a ukázat, jakým způsobem byly v našem prostředí pojímány a jaké interpretace jim dala jednotlivá historická údobí.

2006

Title

Francouzština na americkém kontinentě

Author

Jaromír Kadlec

Place

Olomouc

Year

2006

Publisher

Univerzita Palackého

2005

Title

Francouzština v Evropě

Author

Jan Holeš – Jaromír Kadlec

Place

Olomouc

Year

2005

Publisher

Univerzita Palackého


Title

Francouzština v Kanadě

Author

Jaromír Kadlec

Place

Olomouc

Year

2005

Publisher

Univerzita Palackého

2004

Title

Sémiotika

Author

Jiří Černý – Jan Holeš

Place

Praha

Year

2004

Publisher

Portál

2003

Title

Skřípavý smích Jeana Anouilhe

Author

Marie Voždová

Place

Olomouc

Year

2003

Publisher

Univerzita Palackého

2002

Title

Francouzská sémantika

Author

Jan Holeš

Place

Olomouc

Year

2002

Publisher

Univerzita Palackého

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)