Závěrečné práce

Závěrečné práce jsou zpravidla jednou z podmínek absolvování daného studijního programu. Studenti je píší ke konci studia a jejich obhajoba je jednou ze součástí závěrečných státních zkoušek podle toho, jak to stanoví konkrétní akreditační spis určitého programu.

Termíny spojené se zadáváním témat a s odevzdáváním vypracovaných závěrečných prací jsou stanoveny Harmonogramem akademického roku.
Forma a obsah jsou obecně popsány v Univerzitním studijním a zkušebním řádu a dále konkretizovány ve směrnici děkana 01/2012. Tyto předpisy určují také průběh obhajob, formu posudků apod.
Tematice původnosti a plagiátorství u závěrečných prací se podrobně věnuje také článek 5 ve Směrnici děkana FF a Disciplinární řád UP.

Závěrečné práce obhajovat jen dvakrát (v jednom řádném termínu a v jednom opravném termínu).

Zásady pro vypracování závěrečných (kvalifikačních) prací na Katedře romanistiky

Upozornění:

Všechny náležitosti spojené s vypracováním a obhajobou závěrečných prací naleznete v čl. 11 Směrnice děkana FF 1/2012
Podrobný návod pro zadávání závěrečných prací do STAGu, včetně ilustrací, je uveden v příloze k Příkazu rektora UP č. B3-09/3  

1. Rozsah ZP

 • Bakalářská diplomová práce: 40 normostran*, tj. 72.000 znaků vč. mezer
 • Magisterská diplomová práce: 60 normostran*, tj. 108.000 znaků vč. mezer

* 1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer

2. Grafická úprava ZP

 • Dodržení jednotné grafické úpravy v celém textu!
 • Jednostranný tisk na papír formátu A4
 • Doporučené písmo: Times New Roman CE, velikost 12 bodů pro základní text a 10  bodů pro poznámky pod čarou
 • Doporučené řádkování: 1,5
 • Velikosti okrajů stránky: nahoře 25 mm, dole 15-20 mm, vlevo 35 mm, vpravo 10-15 mm
 • Zarovnání do bloku
 • Odsazení odstavce: 20 mm
 • Číslování stran: titulní strana, čestné prohlášení, poděkování a zadání diplomové práce se nečíslují (ale započítávají se do celkového počtu stran); text samotné práce včetně resumé, seznamu použité literatury, seznamu zkratek se číslují arabskými číslicemi, přílohy se číslují římskými číslicemi (nezapočítávají se do celkového počtu stran).
 • Číslování kapitol: víceúrovňové (desetinné).
 • Každá nová kapitola je uvedena na nové straně. Tato zásada se nevztahuje na podkapitoly!
 • ZP se odevzdává ve dvou tištěných vyhotoveních svázaných v tvrdých deskách a na dvou elektronických nosičích (CD, DVD) umístěných v „kapsičce“ přilepené na vnitřní části zadní tvrdé desky

3. Struktura ZP

 1. Přední strana desek (vzor uveden na konci po tomto přehledu)
 2. Titulní strana – započítává se do číslování stran, ale strana se neuvádí (vzor uveden na konci po tomto přehledu)
 3. Prohlášení o samostatném zpracování práce – započítává se do číslování stran, ale strana se neuvádí
  Text prohlášení:


  Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou / magisterskou diplomovou práci vypracoval(a) samostatně pod odborným vedením (uvést vedoucího práce) a uvedl(a) v ní veškerou literaturu a ostatní zdroje, které jsem použil(a).

 4. Poděkování – nepovinná součást práce. Započítává se do číslování stran, ale strana se neuvádí
 5. Obsah – od této části se strany uvádějí
 6. Úvod
 7. Vlastní text práce
 8. Závěr
 9. Seznam odkazů a poznámek (pokud nejsou uváděny přímo v textu pod čarou)
 10. Seznam použitých zkratek
 11. Resumé – v českém jazyce (pokud je práce psaná v cizím jazyce; v opačném případě se resumé píše v cizím jazyce)
 12. Seznam pramenů a použité literatury – v abecedním pořadí
 13. Přílohy – strany číslované římskými číslicemi
 14. Anotace – v jazyce práce a v angličtině

  Údaje uvedené v anotaci:
  • Příjmení a jméno autora
  • Název katedry a fakulty
  • Název práce
  • Vedoucí práce
  • Počet znaků
  • Počet příloh
  • Počet titulů použité literatury
  • Klíčová slova (5 – 10)
  • Krátká a výstižná charakteristika práce (5 – 10 řádků)
 15. Podklad pro zadání práce

 16. Zadní strana desek

Materiály pro psaní Bc. a Mgr. prací pro studenty španělské filologie