Mezinárodní setkání romanistů

„Rozmanitost jazyků, kultur a pohledů“

Česká romanistika v evropském kontextu -
XIX. mezinárodní setkání romanistů

Ve dnech 23. a 24. listopadu 2018 se na Katedře romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uskuteční tradiční, v pořadí již XIX. setkání romanistů. Letošní ročník proběhne nejen ve znamení návratu do nově zrekonstruovaných prostor Filozofické fakulty, ale také si připomene pětadvacet let od zavedení studia italské a portugalské filologie, k němuž došlo v září 1993. Olomoucká romanistika, jež dosud nabízela – třebaže za komunistického režimu v omezené a přerušované formě – dva hlavní obory, francouzskou a španělskou filologii, tím výrazně rozšířila svoji nabídku. Od té doby zajišťuje filologické studium čtyř hlavních románských jazyků, které dnes dohromady čítají už na miliardu rodilých mluvčích a jejichž význam je v evropském i mezinárodním kontextu nesporný.

U této příležitosti si dovolujeme pozvat své kolegy romanisty nejen z České republiky, ale i ze zahraničí k dvoudennímu setkání s cílem přátelské výměny informací, zkušeností a poznatků z oblasti bádání, jemuž se v současnosti věnují, ať už je to ve sféře lingvistiky, literatury, umění, historie, politického dění či reálií daných jazykových oblastí.

Jednání proběhnou v několika sekcích, které budou případně, v závislosti na počtu účastníků, rozděleny podle jednotlivých románských jazyků.

Příspěvky mohou být proneseny v češtině, slovenštině nebo v jednom z románských jazyků, je také možné vystoupit s příspěvky ve více sekcích.

  1. V první sekci zazní tematické vědecké příspěvky o délce cca 20 minut, které budou soustředěny na individuální nové trendy bádání v románských filologiích.
  2. Ve druhé sekci pak budou prezentovány řešené výzkumné projekty, jejich cíle, závěry a případné publikační výstupy; délka příspěvku bude cca 15 minut.
  3. Ve třetí sekci, věnované prezentaci doktorandských badatelských aktivit, bude dán prostor studentům doktorského studia; po příspěvcích o délce max. 20 minut bude následovat doktorandské diskusní fórum.

Jednotlivé konferenční příspěvky mohou být publikovány v časopise Romanica Olomucensia, zařazaném do databáze Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI).

Věříme, že Vás naše pozvání opět osloví a jménem Katedry romanistiky FF UP se těšíme na shledanou v listopadu v Olomouci.

Organizační tým konference
(Daniel Nemrava, Radim Zámec, Jiřina Matoušková, Lenka Kováčová, Zuzana Burianová, Kateřina Ritterová)