Kombinované studium

Kombinované studium Italština a italská kultura

Katedra romanistiky nabízí navazující dvouletý magisterský program Italština a italská kultura také v kombinované formě. Tato forma umožňuje zájemcům studovat při zaměstnání a je kompromisem mezi dálkovým studiem italštiny a prezenční výukou.

Náplň kombinovaného studia je totožná s prezenční formou, ale jen zhruba polovina přímé výuky se koná přímo na místě, druhá polovina probíhá dálkově formou samostudia na základě materiálů a pokynů připravených vyučujícími.

Prezenční část studia se koná v dvoudenních blocích připadajících na pátky a soboty. Za jeden semestr se předpokládá 5 takovýchto bloků. Počet hodin se může v jednotlivých semestrech mírně lišit. Poslední, čtvrtý semestr studia je věnován převážně individuální přípravě diplomové práce. Dálkovou část studia si studenti organizují sami a spočívá především ve studiu připravených materiálů, o nichž pak probíhá diskuse během prezenční výuky.

V prezenční formě je tento program realizován ve formě maior, minor a samostatné studium, v kombinované formě existuje pouze samostatné studium, které není kombinováno s dalšími programy, studenti však mají v nabídce i jednotlivé vybrané předměty z jiných kombinovaných programů.

Těžištěm programu Italština a italská kultura je práce s jazykem – prohlubování znalosti italštiny a odborného jazyka, kultivování ústního a písemného projevu, porozumění dialektům a starším formám italštiny, překlad odborných, popř. uměleckých textů, základy tlumočení.

Program zároveň klade velký důraz na italskou kulturu v nejširším slova smyslu, tady na poznání italské společnosti, identity, regionalismu, životního stylu a hodnot, i na kulturu v užším významu, tedy na umělecké formy používající jazyk – literaturu, film, divadlo, výtvarné umění.

Téměř všechny předměty se vyučují v italštině. Jádro programu tvoří blok povinných předmětů:

Italský jazyk 1

Klíčová díla italské literatury, filmu a divadla

Italský jazyk 2

Moderní Itálie z pohledu literatury

Vývoj a dialekty italštiny

Teorie a metodika překladu

Jazykovědné metodologie

Překladatelský seminář 1

Odborná komunikace v italštině

Digitalizace v humanitních vědách

 

Volitelné předměty se týkají především různých oblastí italské kultury (literatura, kulturní epochy, překladové semináře, hudba, reálie, aj.), a jsou mezi nimi zařazeny i některé předměty z nabídky katedry romanistiky (dějiny a kultura románských zemí), katedry bohemistiky (současná čeština, knižní trh, digitální textové formáty), katedry psychologie (psycholingvistika) atd.

Přijímací řízení

Uchazeči absolvují motivační pohovor, během kterého se zjišťuje úroveň znalosti italštiny, orientace v italské literatuře a kultuře a předpoklady ke studiu. Uchazeč před pohovorem zasílá návrh projektu diplomové práce, kterou by chtěl během studia připravit. Tento projekt není závazný, uchazeč může následně zpracovávat zcela jiné téma, slouží však k tomu, aby přijímací komise posoudila úroveň uchazečova odborného a koncepčního myšlení.

Další informace o studiu italštiny na FF UP:

https://romanistika.upol.cz/italska-filologie/

http://newstudujitalstinu.upol.cz/

http://italianistica.upol.cz/

 

Garantem studia je prof. Jiří Špička, na kterého se můžete obrátit s případnými dalšími dotazy: jiri.spicka@upol.cz