Mezinárodní setkání romanistů

XX. mezinárodní setkání romanistů odloženo na listopad 2022

XX. mezinárodní setkání romanistů odloženo na listopad 2022

KONFERENCE ODLOŽENA

Výzvy románských studií do dalšího desetiletí

XX. mezinárodní setkání romanistů
listopad 2022

V listopadu 2022 se na Katedře romanistiky FF UP v Olomouci uskuteční jubilejní, v pořadí již 20. ročník mezinárodního setkání romanistů. Jeho tématem bude reflexe dosavadního výzkumu v oblasti románských studií na českých i zahraničních pracovištích, s důrazem na představení badatelských směrů, které se v tomto oboru otevírají do třetí dekády jednadvacátého století. Dovolujeme si proto pozvat své kolegy romanisty k dvoudennímu setkání za účelem přátelské výměny informací, zkušeností a poznatků z výzkumu, jemuž se v současnosti věnují, ať už ve sféře lingvistiky, literatury, historie, politického dění či kultury daných jazykových oblastí.

Jednání proběhnou v několika sekcích, které budou případně, v závislosti na počtu účastníků, rozděleny podle jednotlivých románských jazyků. Příspěvky mohou být proneseny v jakémkoli románském jazyce, je také možné vystoupit s příspěvky ve více sekcích. V první sekci zazní vědecké příspěvky o délce max. 20 minut, které budou soustředěny na individuální tendence bádání v oblasti románských filologií. Ve druhé sekci pak budou prezentovány řešené výzkumné projekty, jejich cíle, závěry a případné publikační výstupy; délka příspěvku bude max. 15 minut. Ve třetí sekci, věnované prezentaci doktorandských badatelských aktivit, bude dán prostor studentům doktorského studia; po příspěvcích o délce max. 20 minut bude následovat doktorandské diskusní fórum.

Jednotlivé konferenční příspěvky, projdou-li recenzním řízením, mohou být publikovány v časopise Romanica Olomucensia, v současnosti zařazeném do databáze Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) – více informací na https://romanica.upol.cz/.        

Věříme, že Vás naše pozvání osloví a jménem Katedry romanistiky FF UP se budeme těšit na podzimní setkání v Olomouci.

Za organizační výbor
Zuzana Burianová a Kateřina Ritterová