Mezinárodní setkání romanistů

KONFERENCE ODLOŽENA

Výzvy románských studií do dalšího desetiletí

XX. mezinárodní setkání romanistů
27.-28. listopadu 2020

Ve dnech 27. a 28. listopadu 2020 se na Katedře romanistiky FF UP v Olomouci uskuteční jubilejní, v pořadí již 20. ročník mezinárodního setkání romanistů. Jeho tématem bude reflexe dosavadního výzkumu v oblasti románských studií na českých i zahraničních pracovištích, s důrazem na představení badatelských směrů, které se v tomto oboru otevírají do třetí dekády jednadvacátého století. Dovolujeme si proto pozvat své kolegy romanisty k dvoudennímu setkání za účelem přátelské výměny informací, zkušeností a poznatků z výzkumu, jemuž se v současnosti věnují, ať už ve sféře lingvistiky, literatury, historie, politického dění či kultury daných jazykových oblastí.

Jednání proběhnou v několika sekcích, které budou případně, v závislosti na počtu účastníků, rozděleny podle jednotlivých románských jazyků. Příspěvky mohou být proneseny v jakémkoli románském jazyce, je také možné vystoupit s příspěvky ve více sekcích. V první sekci zazní vědecké příspěvky o délce max. 20 minut, které budou soustředěny na individuální tendence bádání v oblasti románských filologií. Ve druhé sekci pak budou prezentovány řešené výzkumné projekty, jejich cíle, závěry a případné publikační výstupy; délka příspěvku bude max. 15 minut. Ve třetí sekci, věnované prezentaci doktorandských badatelských aktivit, bude dán prostor studentům doktorského studia; po příspěvcích o délce max. 20 minut bude následovat doktorandské diskusní fórum.

Jednotlivé konferenční příspěvky, projdou-li recenzním řízením, mohou být publikovány v časopise Romanica Olomucensia, v současnosti zařazeném do databáze Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) – více informací na https://romanica.upol.cz/.        

Věříme, že Vás naše pozvání osloví a jménem Katedry romanistiky FF UP se budeme těšit na podzimní setkání v Olomouci.

Za organizační výbor
Zuzana Burianová a Kateřina Ritterová