Publikace

2017

Název publikace
Breve guida alla sintassi italiana
Autoři
Francesco Bianco
Místo vydání
Firenze
Rok vydání
2017
Nakladatel
Franco Cesati
Počet stran
132
ISBN
978-88-7667-632-1
Anotace

A me mi si può dire? In bicicletta è complemento di mezzo o di modo? Il soggetto è colui che compie l’azione? Che cos’è una dislocazione a destra?
Sono molte le domande che ci poniamo sulla sintassi dell’italiano, da quelle più semplici a quelle più complesse, alle quali non è sempre facile trovare una risposta soddisfacente.
La Breve guida alla sintassi italiana nasce con l’obiettivo di fornire un quadro chiaro, semplice e scientificamente  aggiornato: i quattro capitoli del volume, corredati da centinaia di esempi e da un glossario finale, orientano insegnanti, studenti e semplici appassionati di lingua attraverso le strutture sintattiche dell’italiano scritto e parlato.


Název publikace
Dějiny Itálie
Autoři
Jan F. Pavlíček
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2017
Nakladatel
Univerzita Palackého
Počet stran
247
ISBN
9788024452746
Anotace

Kniha poskytuje přehled o dějinách Itálie od rozpadu Západořímské říše v roce 476 do vzniku Italské republiky v roce 1946. Na Dějiny Itálie bude navazovat druhý díl zabývající se jak dobou nejnovější, tj. od Druhé světové války po současnost, tak přehledem italských reálií a důležitých společenských témat. Práce se zaměřila na politicko-společenský přehled, doplněný přehledem italského výtvarného umění, kde bylo upřednostněno demonstrování daného slohu na konkrétním příkladu. Text je doplněn poznámkovým aparátem, který má zájemcům nabídnout materiály k dalšímu studiu a zároveň představit důležité italské historiografické práce.


Název publikace
Perché scrivere? Motivazioni, scelte, risultati
Autoři
Francesco Bianco and Jiří Špička
Místo vydání
Firenze
Rok vydání
2017
Nakladatel
Cesati
Počet stran
ISBN

Název publikace
Colonie letterarie, Immagini dell'Africa italiana dalla fine del sogno imperiale agli anni Sessanta
Autoři
Barbara Tonzar
Místo vydání
Rok vydání
Nakladatel
Počet stran
ISBN
Anotace

2016

Název publikace
Emprunts néologiques et équivalents autochtones en français, en polonais et en tchèque
Autoři
Hildenbrand, Zuzana - Kacprzak, Alicja - Sablayrolles, Jean-François
Místo vydání
Limoges
Rok vydání
2016
Nakladatel
Lambert-Lucas
Počet stran
ISBN
Anotace

Un des aspects de la mondialisation se marque dans les contacts de langues avec, en particulier, les emprunts et les équivalents autochtones – spontanés ou officiels – qui les concurrencent. Le projet international EmpNéo (Emprunts Néologiques) a pour objectif de comparer les nouveaux emprunts (surtout des anglicismes, mais pas exclusivement) du français, du polonais et du tchèque dans un certain nombre de domaines révélateurs d’évolutions sociétales. Le présent volume aborde les évolutions du monde du travail, les nouvelles conduites criminelles ou à risques, l’émergence des réseaux sociaux et les nouvelles pratiques alimentaires. On s’intéresse aussi à la réactivité des langues balançant entre les emprunts purs et simples ou plus ou moins adaptés et la création d’équivalents, faux-emprunts et allogénismes.


Název publikace
Allez-hop! Francouzština pro každého 2
Autoři
Beková, Jarmila a kol.
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2016
Nakladatel
Edika
Počet stran
ISBN
Anotace

Pokračování populární učebnice francouzštiny. Je vhodná jak do výuky na středních školách, gymnáziích a univerzitách, tak i ve školách jazykových. Obsahuje 10 lekci, z nichž každá se věnuje určitému tématu, učí slovní zásobu, určitý gramatický jev a rozvíjí základní a praktické komunikační situace. Dále nabízí projekty, autoevaluační testy, přípravu na mezinárodní zkoušku DELF, podrobný přehled probrané gramatiky, transkripci všech poslechů, obsáhlý slovník a závěrem i návod, jak s učebnicí pracovat.


Název publikace
Sic semper tyrannis. Dictadura, violencia y memoria histórica en la narrativa hispánica
Autoři
Delgado, José Manuel Camacho
Místo vydání
Madrid, Iberoamericana
Rok vydání
2016
Nakladatel
Vervuert
Počet stran
ISBN
Anotace

Název publikace
Francouzští přátelé Jana Čepa
Autoři
Zatloukal, Jan (ed)
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2016
Nakladatel
CDK
Počet stran
ISBN
Anotace

Předkládaná kniha má dvě části. V úvodní obsáhlé studii editor svazku Jan Zatloukal líčí historii česko-francouzských kulturních vztahů, které byly na vrcholu v období československé první republiky. Právě tehdy se v nich začal významně angažovat svými překlady i redakční činností Jan Čep. Navázal přitom mnohé kontakty, které pak pokračovaly po roce 1948 v jeho francouzském exilu. Druhá část publikace, nazvaná Dopisy, texty, dokumenty, je věnována jednotlivým Čepovým francouzským přátelům. Obsahuje především dopisy, ale i stati, které napsal Jan Čep o svých korespondenčních partnerech, nebo naopak oni o něm. Korespondence je ve většině případů jednostranná, Čepova pozůstalost se bohužel nezachovala. Jan Zatloukal však objevil mnohé jeho dopisy ve francouzských archivech, a díky tomu můžeme dnes číst Čepovy dopisy nejvýznamnějším francouzským osobnostem katolické orientace poloviny 20. století, jakými byli Paul Claudel, Georges Bernanos, Gabriel Marcel, Emmanuel Mounier, Henri Queffélec, Julien Green aj. Výjimečná je vzájemná korespondence s Henrim Pourratem, která se naštěstí uchovala téměř kompletní. Listy jsou dojemným svědectvím o hlubokém a nezištném vztahu dvou vynikajících spisovatelů. Čepovo exilové působení dosud nebylo u nás podrobněji zmapováno, tato publikace naše znalosti podstatným způsobem rozšiřuje. 


Název publikace
České pohádky/Cuentos checos
Autoři
Němcová, Božena – Erben, Karel Jaromír (přel. Enrique Gutiérrez Rubio)
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2016
Nakladatel
Edika
Počet stran
ISBN

Název publikace
Sulle fonti italiane de La Galatea di Cervantes
Autoři
Valerio Nardoni
Místo vydání
Alessandria
Rok vydání
2016
Nakladatel
Edizioni dell’Orso
Počet stran
282
ISBN
978-88-6274-663-2
Anotace

La Galatea (1585), opera prima di Miguel de Cervantes, rappresenta un laboratorio imprescindibile nell'elaborazione di quello che sarà il capolavoro assoluto di questo grande autore. Trattandosi di un romanzo pastorale, il tessuto del testo accoglie una molteplicità di generi letterari che si intrecciano e dialogano fra loro, dalla poesia alla prosa, dal trattato all'invettiva, dalla lettera al teatro, ecc. Nell'elaborazione della complessa architettura della sua opera, in più occasioni Cervantes si serve di materiali provenienti dall'Italia, che rielabora opportunamente per insierirli nel nuovo contesto. Il confronto con le fonti originali (laddove sia stato possibile rintracciarle) può dunque portarci all'interno del laboratorio di Cervantes, mostrnadoci alcuni aspetti che possono far luce sull'opera in questione e sulla sua scrittura. Nei tre capitoli che compongono il volume, Nardoni approfondisce l'utilizzo di alcuni stilemi petrarcheschi in funzione narrativa; mette a punto uno schema completo delle imitazioni  provenienti alla trattatistica (individuando una nuova fonte oltre a quelle già note di Bembo ed Equicola); e propone infine un quadro di relazioni con la novellistica italiana, che porta ad una riflessione generale sull'architettura globale della Galatea, che si conclude con un inedito contatto con il Quijote. Come scrive Flavia Gherardi nella prefazione al volume, La Galatea è un testo che viene qui “fotografato, ispezionato, nelle sue acrobatiche relazioni con la gamma dei referenti diacronicamente o sincronicamente acclimatati all’interno del romanzo”.


Název publikace
Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Miscellanea
Autoři
Matoušková, Jiřina
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2016
Nakladatel
Univerzita Palackého
Počet stran
ISBN
Anotace

Monografie Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Miscellanea je posledním svazkem pětidílného cyklu publikací mapujících francouzsky psané tisky v unikátním knihovním fondu arcibiskupské knihovny na zámku v Kroměříži. Věnuje se tematicky i žánrově různorodým titulům, které z objektivních důvodů nemohly být popsány z předešlých dílech. Přináší jednak popis a vyhodnocení zkoumaného korpusu v podobě úvodní systetické studie, jednak samotný soupis a charakteristiku pramenného materiálu.


Název publikace
La imagen de la mujer (y del hombre) en la fraseología española. Pervivencia de los estereotipos de género en el siglo XX
Autoři
Gutiérrez Rubio, Enrique
Místo vydání
Madrid
Rok vydání
2016
Nakladatel
Liceus
Počet stran
ISBN

2015

Název publikace
Metonimia y derivación sufijal en español. Estudio multidimensional de los mecanismos conceptuales que rigen la formación de palabras mediante sufijación en español
Autoři
Gutiérrez Rubio, Enrique
Místo vydání
Madrid
Rok vydání
2015
Nakladatel
Liceus
Počet stran
ISBN

Název publikace
Les emprunts lexicaux à l'allemand en français contemporain. 2e éd. revue, corrigée et augmentée.
Autoři
Hildenbrand, Zuzana; préface de Jean-François Sablayrolles
Místo vydání
Limoges
Rok vydání
2015
Nakladatel
Lambert-Lucas
Počet stran
180
ISBN
978-2-35935-157-6
Anotace

C’est d’un pays slave, la République tchèque, que nous vient cette toute première étude des mots allemands du français. L’ouvrage met en œuvre deux corpus. Le premier reprend le lexique marqué « empr. à all. » (et rubriques similaires) du Trésor de la Langue Française informatisé (TLFi), soit 382 mots progressivement ramenés à 105 après élimination des termes scientifiques et techniques de façon à rester dans le vocabulaire général de la langue. Le second est constitué d’archives numériques de la presse écrite française – éditoriaux, actualités, reportages, chroniques, enquêtes, débats, courriers de lecteurs, etc. – accessibles sur les sites de trois périodiques : Le Figaro, Libération et Le Nouvel Observateur, intégralement sondés sur un peu plus de dix ans, un matériau discursif évalué à quelque 720 000 textes et près de 500 millions de mots. Les résultats permettent de classer les emprunts à l’allemand par ordre de fréquence, avant de tester la connaissance des emprunts de fréquence inférieure à 30 auprès de locuteurs natifs par une enquête sur questionnaire. Trois groupes d’emprunts et trois profils d’usagers s’en dégagent : mots bien connus, moyennement connus et peu connus (ou pas connus du tout) ; usagers connaissant bien, moyennement ou peu (ou pas du tout) les mots français empruntés à l’allemand. Connus des plus âgés, ignorés des plus jeunes, empruntés à des époques plus anciennes que les mots anglais et référant à des entités extra-linguistiques souvent révolues, de nombreux mots allemands du français semblent bien, du fait du renouvellement naturel des générations, promis à une disparition rapide.


Název publikace
Les femmes, le français et la francophonie. La féminisation linguistique en Belgique, en France, au Québec et en Suisse
Autoři
Pleško, Martin
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2015
Nakladatel
Univerzita Palackého
Počet stran
ISBN
Anotace

Název publikace
Estudio de la semántica del dativo checo en diacronía
Autoři
Gutiérrez Rubio, Enrique
Místo vydání
Frankfurt am Main · Bern · Bruxelles · New York · Oxford · Warszawa · Wien
Rok vydání
Nakladatel
Peter Lang
Počet stran
ISBN

Název publikace
Soubor učebních textů a pracovních listů z odborného jazyka pro posluchače 1. ročníku oboru francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii
Autoři
Pleško, Martin
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2015
Nakladatel
Univerzita Palackého
Počet stran
ISBN
Anotace

Název publikace
Iconofagias, distopías y farsas: ficción y política en América Latina
Autoři
Nemrava, Daniel – Rodrigues-Moura, Enrique (eds.)
Místo vydání
Madrid / Frankfurt
Rok vydání
2015
Nakladatel
Iberoamericana / Vervuert
Počet stran
ISBN
Anotace

Název publikace
Brazilská próza v době vojenské diktatury a její filmové ozvěny
Autoři
Burianová, Zuzana
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2015
Nakladatel
Univerzita Palackého
Počet stran
ISBN
Anotace

Název publikace
Jan Čep. Kniha týdne
Autoři
Zatloukal, Jan - Komenda, Petr (eds.)
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2015
Nakladatel
CDK
Počet stran
ISBN
Anotace

Název publikace
Argentina napříč obory: současné pohledy
Autoři
Nemrava, Daniel – Hingarová, Vendula (eds.)
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2015
Nakladatel
Univerzita Palackého
Počet stran
ISBN
Anotace

2014

Název publikace
Francouzština a kreolštiny v Louisianě, Karibiku a Jižní Americe
Autoři
Kadlec, Jaromír - Holeš, Jan
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2014
Nakladatel
Univerzita Palackého
Počet stran
ISBN
Anotace

Název publikace
Allez-hop! Francouzština pro každého
Autoři
Beková, Jarmila a kol.
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2014
Nakladatel
Edika
Počet stran
ISBN
Anotace

V ruce držíte moderní učebnici francouzštiny, která je určena opravdu pro každého. Je vhodná jak do výuky na středních školách, gymnáziích a univerzitách, tak i ve školách jazykových. Připravil ji česko-francouzský tým autorů, jenž zohlednil nejen specifika českého jazyka a potřeby českého studenta, ale i aktuální stav jazyka francouzského.

Kniha obsahuje 13 lekci, z nichž každá se věnuje určitému tématu, učí slovní zásobu, určitý gramatický jev a rozvíjí základní a praktické komunikační situace. Dále nabízí projekty,autoevaluační testy, přípravu na mezinárodní zkoušku DELF, podrobný přehled probrané gramatiky, transkripci všech poslechů, obsáhlý slovník a závěrem i návod, jak s učebnicí pracovat. Výuku osvěží také písně napsané a nazpívané autory a jejich studenty.

Součástí učebnice jsou 3 CD, která usnadní vaše učení. Na prvním naleznete namluvené úvodní dialogy, fonetiku, písně a podklady pro přípravu na zkoušku DELF; druhé obsahuje poslechová a fonetická cvičení; a třetí CD (které je k dispozici na webových stránkách nakladatelství) nabízí veškerou slovní zásobu a fráze namluvené rodilými mluvčími, kteří vám dopomohou ke skvělé výslovnosti hned od začátku. Učebnice podporuje výuku komunikačních dovedností.

Příprava k maturitě a k mezinárodní zkoušce DELF, pro gymnázia, střední a jazykové školy


Název publikace
Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Literatura s duchovní tematikou
Autoři
Voždová, Marie - Matoušková, Jiřina
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2014
Nakladatel
Univerzita Palackého
Počet stran
ISBN
Anotace

Monografie Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži - Literatura s duchovní tematikou je výsledkem dvouročního týmového badatelského projektu realizovaného v prostorách arcibiskupské knihovny na zámku v Kroměříži. Jejím cílem je seznámit veřejnost s množinou francouzských knih z oblasti duchovní literatury, které se v této knihovně nacházejí. Přináší jednak soupis a charakteristiku pramenného materiálu, jednak jeho vyhodnocení v podobě úvodní syntetické studie. Monografie představuje poslední článek čtyřsvazkového cyklu publikací mapujících výskyt francouzských tisků v tomto unikátním knihovním fondu.


Název publikace
Le macchine entrano nelle navi
Autoři
Petr Hruška (překlad Jiří Špička a Paolo Maccari)
Místo vydání
Roma
Rok vydání
2014
Nakladatel
Valigie rosse
Počet stran
94
ISBN
978-88-985180-9-8
Anotace

Hruška non pubblicava durante la normalizzazione, difficilmente sarebbe stato possibile. Per i gusti del regime la sua poesia era troppo cruda e sincera. Anche se Hruška non trattava argomenti politici, il regime di allora avrebbe riconosciuto immediatamente la sua voce che parlava libera e senza limitazioni ideologiche. Simili voci erano giudicate automaticamente inammissibili e pericolose: manifestavano infatti la verità interiore sullo stato della società, quell’autentica, unica e intima verità dell’uomo. Aprivano spazi umani dentro cui il regime non aveva accesso con le sue goffaggini, gli schemi ideologici e le menzogne celestemente trasparenti, dove ai suoi occhi si nascondeva una minaccia di indipendenza interiore.

Chi, come Hruška, era in grado di scorgere la realtà nuda nel tremito di un unico eloquente secondo, non poteva essere accettato dal regime, che aveva invece bisogno di aggiustare continuamente la realtà, di adattarla, di smussarne le punte, di verniciarla con colori rosei.


Název publikace
Vybrané kapitoly z francouzsky psané literatury v Karibiku
Autoři
Voždová, Marie a kol.
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2014
Nakladatel
Univerzita Palackého
Počet stran
ISBN
Anotace

Publikace Vybrané kapitoly z francouzsky psané literatury v Karibiku autorského kolektivu pod vedením Marie Voždové vznikla jako studijní opora nově zaváděného předmětu "Francouzsky psaná literatura v Latinské Americe". Klade si za cíl přinést základní orientaci v rozsáhlé karibské frankofonní literární produkci. První část nabízí zevrubný pohled na frankofonní literaturu dané oblasti v kontextu společenského vývoje. Podává také výklad základních užívaných pojmů černošství, antilství a kreolství. Jednotlivé další kapitoly představují frankofonní autory z Haiti, Martiniku, Guadeloupu a Francouzské Guyany. Sestávají z medailonů, charakteristik tvorby a úryvků stěžejních textů. Vlastní texty jsou z důvodů jazykových specifik uváděny jak ve francouzském originále, tak i v českém překladu.


Název publikace
Lengua y política en América Latina: perspectiva actuales
Autoři
Zajícová, Lenka – Zámec, Radim
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2014
Nakladatel
Vydavatelství Univerzity Palackého
Počet stran
ISBN
Anotace

Resumé: Publikace se skládá ze dvou tematických částí, jejichž společným jmenovatelem je vztah mezi jazykem a politikou. První oddíl se zabývá situací a postavením četných indiánských jazyků v Latinské Americe a poukazuje na faktory, které ovlivňují vitalitu těchto jazyků. Zvláštní pozornost je věnována také současným trendům a výzvám jazykové politiky latinskoamerických vlád. Druhá část knihy je zaměřena na jazykové strategie reprodukce a legitimizace sociálních nerovností v politickém a mediálním diskurzu vybraných latinskoamerických států. Dílo je kolektivní monografií, na které se podílelo 12 významných odborníků z Evropy i obou Amerik.


Název publikace
L´exil de Jan Čep. Un écrivain tchèque en France
Autoři
Zatloukal, Jan
Místo vydání
Paris
Rok vydání
2014
Nakladatel
Institut d´études slaves
Počet stran
ISBN
Anotace

Název publikace
Narrar lo imposible. La crónica indiana desde sus márgenes
Autoři
Delgado, José Manuel Camacho
Místo vydání
Madrid
Rok vydání
2014
Nakladatel
Verbum
Počet stran
ISBN
Anotace

Název publikace
Výstup na Mont Ventoux
Autoři
Francesco Petrarca
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2014
Nakladatel
Vyšehrad
Počet stran
ISBN
Anotace

překlad Jan Janoušek, úvod a kometnář Jiří Špička, doslov Tomáš Nejeschleba


Název publikace
Ars conceptus – vnitřní prostor
Autoři
Jan F. Pavlíček
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2014
Nakladatel
Centrum experimentálního divadla
Počet stran
ISBN
Anotace

Na konci loňského roku byla vydána kniha Jana F. Pavlíčka Ars Conceptus – Vnitřní prostor. Publikaci vydalo Centrum experimentálního divadla, p. o. za podpory Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v rámci jejích grantových programů – Institucionálního rozvojového plánu – V. Excelence vzdělávání. Základním smyslem projektu, jenž dostal jméno Ars Conceptus – Vnitřní prostor, bylo pochopení problematiky vnitřního prostoru, jak je nazírán a pojímán jednotlivými tvůrci a jakých je schopen interpretací. Pro možnost zpracovat takovouto látku bylo nutné jasně vymezit kritéria zájmu. Kvůli ucelenosti byl celý projekt vytýčen malbou s orientací na hlediska obsahová a stylová. Pojímání tématu bylo řešeno v těchto rovinách: fantaskno, vnitřní struktura a abstraktní geometrie. První kategorii zastupuje Josef Bubeník, druhou Tomáš Medek a poslední Vladimíra Sedláková. Každý z autorů má k myšlence vnitřního prostoru svůj svébytný a zcela odlišný přístup.Během roku 2012 byly realizovány v galerii brněnského HaDivadla autorské výstavy všech třech výtvarníků s úkolem pojmout vnitřní prostor. Kniha Ars Conceptus vychází z praktického zpracování tohoto tématu jednotlivými umělci, kteří si museli tuto problematiku uvědomit a pojmout způsobem, který odpovídal zadání projektu Ars Conceptus – Vnitřní prostor. Charakterem jednotlivých výstavních výstupů byla koncepční celistvost, naopak porovnání všech tří výstupů nabídlo velmi bohatou interpretační možnost vnitřního prostoru, která vedla až ke ztotožnění s vnitřním světem. Při výběru jednotlivých umělců byla zohledněna i jejich provenience. Všichni tři tvůrci mají bohatou mezinárodní zkušenost, přesto můžeme tvrdit, že svůj autorský život spojují s městem Brnem.

Další ze záměrů knihy je zaplnit mezery o umělcích, kteří spolupracují v nadnárodním kontextu, mají bohatou výstavní činnost, jejich tvorba má stylovou profilaci a může být označena nejen za původní, ale v jistém smyslu i zásadní. Zpracování jednotlivých studií nebylo vedeno snahou popsat formální kritéria a jejich detailní rozbor, nýbrž poukázat na souvislosti internacionální i místní. Dále byl brán zřetel na hlediska stylová a umělecké zázemí předních světových tvůrců (studie Donalda Judda, Arthura Schwarze, ap.), jejichž myšlenky se logicky odráží i v našem prostředí.


Název publikace
Correspondance Henri Pourrat – Jan Čep (1932-1958). Ce n’est qu’un mot pour l’amitié...
Autoři
Zatloukal, Jan (ed.)
Místo vydání
Clermont-Ferrand
Rok vydání
2014
Nakladatel
SAHP
Počet stran
ISBN
Anotace

Název publikace
Snivci a trosečníci. Reprezentace (bez)moci v současném latinskoamerickém románu
Autoři
Nemrava, Daniel
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2014
Nakladatel
Host
Počet stran
ISBN
Anotace

Název publikace
Petrarca v Provence: údolí, město, hora
Autoři
Jiří Špička
Místo vydání
Olomouci
Rok vydání
2014
Nakladatel
Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran
ISBN
Anotace

Název publikace
Jean Anouilh mezi divadlem a pokušením filmu
Autoři
Voždová, Marie
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2014
Nakladatel
Univerzita Palackého
Počet stran
ISBN
Anotace

Studie přináší pohled na aktivity francouzského dramatika Jeana Anouilhe v oblasti filmu a televize od počátečních krátkých komických filmových scének až po dialogy, scénáře i režii celovečerních filmů. Představuje Anouilhovy originální filmy a také jeho filmové adaptace děl jiných autorů. V analytické části zkoumá texty původních Anouilhových divadelních her, ze kterých postupně vznikly filmové scénáře. Rozebírá také napsané a nikdy nerealizované filmové scénáře, které autor přepracoval do dramatických divadelních textů. V poslední části si všímá několika divadelních her, ve kterých se autor dotýká tématu filmové produkce, nebo které jsou přímo zasazeny do filmového prostředí. V závěru studie je přiložena Anouilhova přehledná fimografie sestavená na základě dostupných informací a pramenů.


Název publikace
Entre la experiencia y la narración: Ficciones latinoamericanas de fin de siglo (1970–2000)
Autoři
Nemrava, Daniel – De Rosso, Ezequiel
Místo vydání
Madrid
Rok vydání
2014
Nakladatel
Verbun
Počet stran
ISBN
Anotace

Název publikace
Letteratura Italiana: Del Medioevo E Del Rinascimento
Autoři
Jiří Špička a kolektiv
Místo vydání
Rok vydání
2014
Nakladatel
Počet stran
ISBN
Anotace

2013

Název publikace
Entre el laberinto y el exilio. Nuevas propuestas sobre la narrativa argentina
Autoři
Nemrava, Daniel
Místo vydání
Madrid
Rok vydání
2013
Nakladatel
Verbum
Počet stran
ISBN
Anotace

Název publikace
Bertolucci. Il cinema, la letteratura. Il caso "Prima della rivoluzione"
Autoři
Alessandro Marini
Místo vydání
Alessandria
Rok vydání
2013
Nakladatel
Falsopiano
Počet stran
ISBN
Anotace

Název publikace
Panorama francouzské literatury od počátku po současnost
Autoři
Jiří Šrámek
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2013
Nakladatel
Host
Počet stran
ISBN
Anotace

Panorama francouzské literatury obsahuje chronologický a systematicky uspořádaný přehled literárního vývoje ve Francii od počátku až po současnost. Zahrnuje všechny literární žánry, prózu, poezii i drama, nabízí portréty jednotlivých spisovatelů a seznamuje čtenáře s jejich tvorbou, popisuje významné tvůrčí impulzy, analyzuje estetické doktríny a charakterizuje příslušná období. Souběžně s uměleckou literaturou je sledován rovněž vývoj literární kritiky, historiografie a filozofického myšlení. Zvláštní kapitola se zabývá frankofonní literaturou vzniklou na územích bývalých francouzských kolonií v Africe, Americe a Asii. Ve všech oblastech literární tvorby je mimořádná pozornost věnována poslednímu čtvrtstoletí.


Název publikace
Mezi metaforou a ironií. Obraz mexické společnosti v dílech Octavia Paze a Carlose Monsiváise
Autoři
Riebová, Markéta
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2013
Nakladatel
Host
Počet stran
ISBN
Anotace

Název publikace
Boccaccio 2013. Poetika Dekameronu a dva způsoby, jak být člověkem
Autoři
Jiří Špička – Marcello Bolpagni – Lenka Kováčová
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2013
Nakladatel
Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran
ISBN
Anotace

Název publikace
Mnohotvárnost téhož aneb Podoby francouzského umění
Autoři
Marie Voždová a kol.
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2013
Nakladatel
Univerzita Palackého
Počet stran
ISBN
Anotace

Interdisciplinární pohled na různé aspekty francouzského umění. Jednotlivé části této kolektivní monografie se zabývají vzájemným ovlivňováním francouzského výtvarného umění, architektury, literatury a filmu.


Název publikace
Disturbios en la Tierra sin Mal – Violencia, política y ficción en América Latina
Autoři
Nemrava, Daniel (ed.)
Místo vydání
Buenos Aires
Rok vydání
2013
Nakladatel
Ejercitar la memoria editores
Počet stran
ISBN
Anotace

Název publikace
Griselda
Autoři
Giovanni Boccaccio
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2013
Nakladatel
Vyšehrad
Počet stran
ISBN
Anotace

překlad Lenka Kováčová, komentář a doslov Jiří Špička